RSS RSS print

ERASMUS+ MOBILITA PEDAGÓGOV


Podmienky mobility v akademickom roku 2018/2019:

S veľkým potešením oznamujeme, že národná agentúra a zástupcovia programu Erasmus+ splnili svoje prísľuby a na projekt európskych mobilít bolo pridelených viac finančných prostriedkov, ako tomu bolo po minulé roky.

V akademickom roku 2018/2019 pristupuje Pedagogická fakulta UMB k nasledovným pravidlám:
Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v období od 01. 9. 2018 do 30.09. 2019 v trvaní 4 pracovných dní (tzn. od pondelka do piatka) + 1 deň pred a 1 deň po na cestu (tie bez príspevku).

Vyučujúca / Vyučujúci musí odučiť minimálne 8 hodín. Účelom môže byť LEN prednáškový pobyt. Neplánujte si účasť na konferenciách!

Z grantu je možné uhrádzať nasledovné náklady:

 • Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (môžete využiť fakultné).
 • Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Sadzobník grantov viď TU.
 • Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 27.11.2018 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.
 • Použitie súkromného MV musí byť scvhálené so scvhálením ZPC. Vycestovať môžu dvaja učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému. K "dohode o použití cestného motorového vozidla" zamestnanec predkladá: 1. fotokópiu platnej zmluvy o havarijnom poistení a dokladu o zaplatení poistenia; 2. fotokópiu technického preukazu (len v prípade uplatnenia cestovných náhrad podľa §7 ods. 1 zákona).

Pred realizáciou pobytu (na základe týchto dokumentov bude zaslaný grant)

 • Vybrať si partnerskú inštituáciu, s ktorou je alebo bude podpísaná bilaterálna dohoda. 
  Aktuálne bilterálne dohody TU.
 • Program výučby (v SJ pre Českú republiku) / Teaching programme (v AJ pre ostatné štáty) - povinné!
 • Žiadosť na vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu - povinné.
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu zo Sofie – povinné (pripraví referentka pre MS PF UMB na základe podkladov). Príkaz s preddavkom musí pred vycestovaním zamestnanec osobne podpísať.
 • Európsky preukaz poistenia alebo kópia poistenia liečebných nákladov v zahraničí (krátkodobé komerčné) - povinné (je možné využiť poistenie, ktoré má PF UMB uzavreté pre zamestnancov).
 • Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany – odporúča sa.
 • Finančná zmluva pre ERASMUS+ medzi UMB a pracovníkom (pripraví referentka pre MS PF UMB)

Po návrate z pobytu:

 • Potvrdenie o absolvovaní mobility v SJ / Confirmation for Teaching v AJ - od prijímajúce inštitúcie
 • Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktoré obsahuje:
  • Cestovné doklady – originál cestovných lístkov (k letenke aj palubné lístky).
  • Potvrdenie o ubytovaní (faktúra a príjmový pokladničný doklad, musia byť vystavené na každú osobu samostatne s uvedením mena.)
  • Správu zo zahraničnej pracovnej cesty po ukončení mobility podľa smernice č. 1/2014 o cestovných náhradách.
  • Správa – Výučba učiteľa/ Správa Erasmus - učiteľ vypĺňa on-line na základe doručeného e-mailu.
  • Akékoľvek ďalšie relevantné doklady– iba ak nejaké sú.

LETENKY:

Od 27. novembra 2018 platí pre Erasmus+ Smernica č. 6/2018 o mobilitách Erasmu+ na UMB v Banskej Bystrici, kde sa v článku 8 ods. 3 hovorí, že: "Zamestnanec, ktorý vycestuje na ZPC lietadlom, si zabezpečuje letenky v dátumoch trvania mobility vo vlastnej réžii, t.j. mimo verejného obstarávania". Zamestnancovi je totiž poskytnutý grant priamo na jeho osobný účet.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová

On-line contact form

=