Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Centrum edukačného výskumu

Centrum edukačného výskumu bolo založené v r. 2015 ako nástupca Inštitútu pre vedu a výskum (2011).

 Poslanie:

  • rozvíjať základný, aplikovaný a akčný výskum edukačnej reality
  • skvalitňovanie edukačného výskumu na PF UMB
  • podnecovanie zvyšovania kvality vedeckovýskumného potenciálu PF UMB
  • sprostredkovať vedecké poznanie edukačnej praxi ako predpoklad jej rozvoja.

 

 Ciele:

  • vybudovať vedecko-výskumné pracovisko spôsobilé získavať a realizovať národné a medzinárodné vedecko-výskumné projekty
  • vytvárať organizačné, obsahové a procesuálne predpoklady zvyšovania kvality doktorandského štúdia,
  • budovať personálnu a inštitucionálnu sieť domácich i zahraničných kooperujúcich subjektov

Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici