RSS RSS print

Katedra andragogiky

Kde nás nájdete:

Katedra andragogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

1. poschodie
telefón: 048 446 4612

Profil katedry

Katedra gestoruje:

  • bakalársky študijný program Andragogika
  • magisterský študijný program Andragogika
  • doktorandský študijný program Andragogika

Profil absolventa:

  • Andragogika (Bc.) - absolventi prvého stupňa štúdia odboru Andragogika ovládajú základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vedia aplikovať základné poznatky psychologických a sociálnych vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Majú spôsobilosť organizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci.
  • Andragogika (Mgr.) - absolvent druhého stupňa štúdia odboru Andragogika sa uplatní ako: koncepčný pracovník v oblasti vzdelávania dospelých, manažér vzdelávania dospelých, poradca v oblasti sociálnej, kultúrnej a profesijnej, sociálny andragóg, kultúrno - výchovný pracovník, kvalifikovaný odborník pre rozvoj ľudských zdrojov - personálny manažér.
  • Andragogika (PhD.) - absolventi tretieho stupňa štúdia odboru Andragogika ovládajú vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti andragogiky s orientáciou napr. na oblasť profesijnej andragogiky, sociálnej andragogiky, kultúrnej andragogiky. Sú schopní spracovať a prezentovať výsledky svojho vedeckého skúmania.

Členovia katedry

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Martin Schubert, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Barbora Vaněk, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Postdoktorandka
Vladimíra Sestrienková
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa