RSS RSS print

História katedry

Z histórie Katedry andragogiky na UMB

 

Andragogická prax má na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici dlhodobú tradíciu. Najskôr išlo o graduálnu prípravu učiteľov vo forme diaľkového štúdia od 50-tych rokov minulého storočia. V 70-tych a 80-tych rokoch sa uskutočňovali rôzne formy ďalšieho odborného vzdelávania učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov. V rámci tohto vzdelávania sa realizovali kurzy vysokoškolskej pedagogiky pre vysokoškolských učiteľov, ktorí si dopĺňali svoju odbornosť a pedagogickú kvalifikáciu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vznikla 1. júla 1992 zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Prvý univerzitný akademický rok začal 1. septembra 1992.

Formovanie štúdia andragogiky na UMB prebiehalo v niekoľkých etapách. Prvou etapou bol vznik Katedry pedagogiky a psychológie na Fakulte humanitných vied v roku 1996. Ako prvou  vedúcou katedry bola PhDr. Libuša Gajdošová, CSc. Poslaním katedry bolo zabezpečenie pedagogických a psychologických disciplín v spoločnom základe štúdia učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov. Katedra získala akreditáciu na realizáciu bakalárskeho štúdia v odbore andragogika v roku 1999. Avšak len v externej forme. Katedra pedagogiky a psychológie sa neskôr premenovala na Katedru andragogiky a psychológie.

Neskôr sa andragogika stala neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých študijných programov Katedry pedagogiky PF: pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika voľného času, sociálna práca a učiteľstvo predmetov praktickej prípravy.  V tomto období bola vydaná publikácia M. Krystoň – G. Sabolová: Úvod do andragogiky a psychológie dospelých (2003).

Dôležitým medzníkom vo vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti boli grantové úlohy v rámci VEGA a medzinárodná vedecká konferencia v roku 2006. Katedra vydala tri monografické zborníky pod spoločným názvom „Človek v spoločnosti.“ V rámci medzinárodnej spolupráce sa katedra orientovala na spoluprácu s partnerskými pracoviskami v Českej republike a Poľsku.

Pod druhou etapou rozvoja andragogiky rozumieme jej rozvoj v podmienkach Pedagogickej fakulty. V rokoch 1996 – 2006 bola andragogika súčasťou štúdia ostatných študijných odborov. Ako samostatný predmet sa začala vyučovať v akademickom roku 1996-1997 v bakalárskom študijnom odbore sociálna práca. Cieľom tohto štúdia bol rozvoj andragogických kompetencií sociálnych pracovníkov pre ich praktickú činnosť. Obsah štúdia bol zameraný na všeobecné základy andragogiky a na oblasť sociálnej andragogiky a andragogického poradenstva. 

Pri vzniku andragogiky ako samostatného študijného odboru stáli nasledovné osobnosti: prof. PhDr. B. Kosová, CSc. - vtedajšia dekanka Pedagogickej Fakulty, prof. PhDr. Ľ. Višňovský, CSc., prof. PaedDr. K. László, CSc., a prof. PhDr. V. Prusáková, CSc.

Pod gesciou a odbornou garanciou prof. PhDr. Viery Prusákovej, CSc., sa začali prípravy akreditačného spisu odboru andragogika. Dňa 6. júna 2006 bolo priznané právo realizovať štúdium v odbore 1.1.9 Andragogika v druhom stupni štúdia v dennej aj externej forme štúdia. Štúdium v tomto odbore sa začalo realizovať v akademickom roku 2006/2007 na Katedre pedagogiky.

V roku 2008 sa Katedra andragogiky a psychológie presunula z Fakulty humanitných vied na pedagogickú fakultu a práve vtedy vzniká samostatná Katedra andragogiky, ktorej vedúcim sa stal prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.  V roku 2009 získala UMB akreditáciu na realizáciu doktorandského štúdia v odbore Andragogika. Hlavnou garantkou štúdia bola prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.

Katedra je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR.  Členovia katedry majú zastúpenie rôznych redakčných radách domácich aj zahraničných odborných časopisov (Vzdelávanie dospelých, Andragogika, Andragogická revue).

Východiskom obsahového zamerania štúdia je koncepcia systematickej andragogiky. Štúdium sa orientuje na teoretické disciplíny a na aplikované subsystémy andragogiky – profesijná, sociálna a kultúrno-osvetová andragogika. 

Významnou udalosťou sa stala medzinárodná vedecká konferencia Edukácia dospelých, ktorej prvý ročník sa uskutočnil v roku2013. Zámerom organizátorov bolo vytvoriť priestor pre diskusiu o teoretických a praktických problémoch edukácie dospelých v súčasnosti. Prvé tri ročníky konferencie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB. Od roku 2016 organizuje Katedra andragogiky túto medzinárodnú vedeckú konferenciu samostatne.

 Za dôležitú súčasť práce katedry považujeme aj oblasť vedeckej spolupráce. V tomto smere sa Katedra andragogiky PF UMB orientuje najmä na vytváranie a rozvoj kontaktov s etablovanými andragogickými pracoviskami na Slovensku a v krajinách Višegrádu – Česká republika, Maďarsko a Poľsko. Kontinuálne sa realizuje i spolupráca s ďalšími významnými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v rámci SR: Národné osvetové centrum, Múzeum SNP, Vedecká knižnica v Banskej Bystrici a pod.

 Za svoju vedecko-výskumnú, pedagogickú a organizačnú činnosť v oblasti rozvoja andragogickej teórie a praxe, ako aj za rozvoj študijného odboru andragogika, získali pracovníci Katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici viaceré ocenenia:

Prof. V.Prusáková: Cena Asociácie Inštitúcií Vzdelávania Dospelých v SR – za prínos v oblasti celoživotného vzdelávania (2013); Strieborná medaila UMB - za významný podiel na budovaní a garantovaní jedinečného magisterského a doktorandského študijného programu a vedenie výskumných projektov (2009); udelenie Čestného členstva v Asociácii lektorov a kariérnych poradcov -  za prínos v oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku (2014).

Prof. M. Krystoň: Strieborná medaila UMB – za vybudovanie katedry a rozvoj študijného programu andragogika na UMB (2013).

 

 

 

Kontaktný formulár

=