RSS RSS print

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

Kde nás nájdete:

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

telefón: 048 446 4852 - sekretariát katedry
e-mail: zuzana.zvarova@umb.sk

Profil katedry

V študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika katedra gestoruje:

  • bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika
  • magisterský študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • magisterský študijný program Predškolská pedagogika
  • doktorandský študijný program Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa:

  • Absolvent bakalárskeho študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika dokáže projektovať výchovné a vzdelávacie prostredie v inštitúciách predškolskej výchovy a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku (školské kluby, CVČ a pod.). Je spôsobilý/á realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí, viesť detské skupiny vo vzťahu k pedagogickým zámerom príslušných inštitúcií a organizácií.
  • Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je spôsobilý byť učiteľom primárneho vzdelávania. Je plne kvalifikovaný pre činnosti didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry, s dôrazom na počiatočnú akulturáciu detí a inkluzívny prístup vo vzdelávaní. Má teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a rozumie psychologickým súvislostiam edukačných javov a procesov. Je zorientovaný v cieľoch a obsahoch základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely. Absolvent taktiež získa primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti edukácie.
  • Absolvent magisterského študijného programu Predškolská pedagogika je spôsobilý byť učiteľom predprimárneho vzdelávania s rozšíreným zameraním na organizáciu, realizáciu a metodické vedenie inkluzívneho vzdelávania, resp. školskej integrácie, zahrňujúcej deti so špecifickými vzdelávacími potrebami, ako aj sociálnym a kultúrnym znevýhodnením. Je spôsobilý tvoriť vzdelávacie programy a rôzne typy edukačných programov pre deti predškolského veku s osobitným dôrazom na inkluzívne vzdelávanie, didakticky projektovať ich výučbu a metodicky viesť profesijné tímy a pracoviská predškolskej edukácie. Absolvent disponuje schopnosťou kriticky narábať s teoretickým zázemím predškolskej pedagogiky a edukácie v jej historickom, sociologickom, politickom a medzinárodnom kontexte. Dobre pozná rôzne edukačné koncepcie týkajúce sa vzdelávacích oblastí predškolskej edukácie a jej alternatívnych modelov a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely. Je schopný projektovať a realizovať výskum predškolskej edukácie. Má osvojené spôsobilosti tímovej práce, profesijnej sebareflexie a inštitucionálnej autoevalvácie.
  • Absolvent doktorandského študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky a edukácie. Chápe širšie filozofické, sociálne, psychologické, politické súvislosti a teoreticko-koncepčné východiská pedagogických modelov realizovaných na preprimárnom a primárnom stupni vzdelávania a ich didaktické aplikácie. Rozumie paradigmatickým východiskám edukačných výskumov a koncepcií, metodologickým, etickým a právnym súvislostiam vedeckej práce a medzinárodným trendom v oblasti výskumu a edukácie. Dokáže účelne využívať výskumné metódy a tvoriť výskumné nástroje, spracovať a odborne interpretovať výskumné výsledky. Disponuje spôsobilosťou efektívneho samoštúdia, kooperácie v tímovej výskumnej práci a prezentácie výskumných výsledkov prostredníctvom odborných pedagogických textov a adekvátneho odborného jazyka. Je spôsobilý pôsobiť aj vo vysokoškolskom vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov materských a základných škôl.

Členovia katedry

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Zaradenie: Profesorka
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Guffová Daniela, Mgr., PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
PaedDr. Marián Trnka, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Zuzana Zvarová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa