RSS RSS print

Informácie o projekte APVV-0713-12

Projekt APVV-0713-12 Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Administrátorka projektu: Mgr. Eva Adamcová, PhD.
Riešiteľský tím:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Eva Adamcová, PhD.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD. (od septembra 2014)
Mgr. Michaela Vargová, PhD. (do septembra 2014)
Mgr. Radka Cachovanová
Mgr. Lýdia Simanová

 

Projekt Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách sa zaoberá otázkami kurikulárnej problematiky na jej mezoúrovni. Prechádza z teoretických makroanalýz na úroveň empirického výskumu v základných školách.  Výskum sa na úrovni základnej školy sústreďuje na tri kľúčové oblasti implementácie kurikulárnej reformy:

 1. oblasť postupov, ktoré školy aplikovali a aplikujú pri implementácii kurikulárnej reformy transformáciou štátneho vzdelávacieho programu na úroveň projektovania školského vzdelávacieho programu,
 2. oblasť faktorov, ktoré determinujú spôsoby rozhodovania a rozhodnutia školského manažmentu a učiteľov pri projektovaní školského vzdelávacieho programu a pri jeho realizácii v podmienkach školskej výučby,
 3. oblasť postojov školských manažmentov a učiteľov základných škôl k procesom transformácie vzdelávacieho  a školského systému po roku 1989 a špecificky oblasti kurikulárnej reformy naštartovanej v roku 2008 novým školským zákonom.

 

Ciele projektu

 1. Skúmať postupy implementácie kurikulárnej reformy v procese projektovania a realizácie školského vzdelávacieho programu v základnej škole a interpretácie zmien, ktoré má táto reforma v škole navodiť z perspektívy kľúčových aktérov – manažment školy a učitelia.
 2. Identifikovať faktory determinujúce procesy implementácie kurikulárnej reformy v základných školách (čo všetko vstupovalo do procesu projektovania školského vzdelávacieho programu).
 3. Zistiť, ako vnímajú kľúčoví aktéri procesy súvisiace s kurikulárnou reformou v oblasti ich:
  1. postojov a miery akceptácie aktuálnej podoby kurikulárnej reformy na úrovni základného vzdelávania,
  2. interpretácie pojmu kurikulum a jeho kľúčových kategórií, pojmu kurikulárna reforma a predmetu zmeny, ktorá ňou má byť navodená,
  3. skúseností a názorov na prekážky a perspektívy systémovej zmeny slovenského školského systému a kurikulárnej transformácie.
 4. Na základe teoretických analýz predchádzajúcich výskumov riešiteľského tímu, zahraničných výskumov v tejto oblasti a v komparácii s empirickými zisteniami pri realizácii projektu vytvoriť konceptuálny model implementácie kurikulárnej reformy v základných školách na Slovensku a identifikovať v ňom špecifické národné a generické nadnárodné prvky.
 5. Vytvoriť teoretické východiská pre projektovanie stratégií štátnej vzdelávacej politiky v oblasti ďalšieho smerovania systémovej reformy slovenského vzdelávacieho a školského systému s dôrazom na problematiku kurikulárnej transformácie.   

 

Kontaktný formulár

=