RSS RSS print

Výstupy projektu APVV-0713-12

Monografie:

Porubský, Štefan – Kosová, Beata – Doušková, Alena a kol.: Škola a kurikulum – transformácia v slovenskom kontexte. Banská Bystrica: Belianum, 2014. 220 s. ISBN 978-80-557-0839-6 (viazaný dokument)

Porubský, Štefan – Kosová, Beata – Doušková, Alena a kol.: Škola a kurikulum – transformácia v slovenskom kontexte. Banská Bystrica: Belianum, 2014. 190 s. ISBN 978-80-557-0839-3 (online dokument)

Porubský, Štefan - Wolhuter, Charl - Kosová, Beata a kol.: Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť). Banská Bystrica: Belianum, 2016. 202 s. ISBN 978-80-557-1091-4

Poliach, Vladimír: Výskumný dotazník IKR-2014 z perspektívy získaných dát. Banská Bystrica: Belianum, 2016. 198 s. ISBN 978-80-557-1157-7 (online dokument)

Porubský, Štefan, Kosová, Beata a kol.: Kurikulum základnej školy očami učiteľov (empirické zistenia). Banská Bystrica: Belianum, 2016. 174 s. ISBN 978-80-557-1155-3 (online dokument)

 

Zborníky:

Porubský, Štefan - Lynch, Zuzana (eds.): Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. - 24. septembra 2015 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 278 s. ISBN 978-80-557-1024-2 (online dokument)

 

Štúdie k projektu:

Kosová, Beata: Implementácia reformy kurikula – problém alebo aktuálna výzva pre učiteľov a vysoké školy. Nové výzvy pre předškolní pedagogiku. Konferencia konaná v dňoch 26. - 27. 3. 2015 v Zlíně. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2015.

 

Publikované príspevky:

Lynch, Zuzana – Hajdúková, Viera: Slovenské predprimárne vzdelávanie v prúde aktuálnych (európskych) trendov a princípov. Prečo je pre dieťa materská škola dôležitá. Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou konaná v dňoch 17. a 18. apríla 2015 v Šali.

Kontaktný formulár

=