RSS RSS print

Projekty - aktuálne a ukončené

Aktuálne riešené projekty:

Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku
Číslo projektu: VEGA č. 1/0455/18
Vedúca projektu: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Mariana Cabanová, PhD., Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Doba riešenia: 2018 – 2020

Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl
Číslo projektu: APVV-16-0458
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Riešitelia: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Denisa Šukolová, PhD., PaedDr. Marian Trnka, PhD., Mgr. Vladimír Poliach, PhD., Mgr. Lýdia Simanová, PhD., PhDr. Zuzana Osvadová, PhD., Mgr. Kristína Hroncová, PhD., Mgr. Vanda Dluholucká
Doba riešenia: 2017 - 2021

Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina - TEACHER
Typ projektu: ERAZMUS+ - medzinárodný projekt
Koordinátori: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.,  Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Riešitelia: členovia KEPPG
Doba riešenia: 2017 - 2019

Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu
Číslo projektu: KEGA č. 013UMB-4/2017
Vedúca projektu: doc. PaedDr. Milena LIpnická, PhD.
Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Spoluriešitelia z UMB: Mgr. Zuzana Kováčová, PhD., Mgr. Mariana Cabanová, PhD., Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Eva Lacková, PhD., Mgr. Jana Venzelová, doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (FF UMB)
Medzinárodná spolupráca: doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. (Katedra primární a preprimární pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Doba riešenia: 2017 - 2019

Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií
Číslo projektu: KEGA č. 006UMB-4/2017
Vedúca projektu: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Spolupracujúce pracovisko: CEV PF UMB
Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2019

Koncept vzdelávania detí novodobých migrantov v západných krajinách EÚ
Číslo projektu: KEGA č. 012UMB-4/2017
Vedúca projektu: prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. (KPs)
Spoluriešitelia: prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Doba riešenia: 2017 - 2019

Riadenie disciplíny v triede na primárnom stupni školy
Číslo projektu: VEGA č. 1/0223/16
Vedúca projektu: prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.
Spoluriešitelia: PaedDr. Marian Trnka, PhD., PaedDr. Tatiana Homoľová, Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Doba riešenia: 2016 - 2018

Kvalita vybraných komponentov školskej kultúry ako podmienka tvorby inkluzívneho školského prostredia
Číslo projektu: VEGA č. 1/0765/16
Vedúca projektu: doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Zástupca vedúcej projektu: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Spoluriešitelia: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., Mgr. Robert Sabo, PhD., Mgr. Mariana Cabanová, PhD., doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., PaedDr. Marian Trnka, PhD.  
Administrátor projektu: doc. Vančíková
Doba riešenia: 2016 - 2018

Atribúty európskej identity v kontexte výchovy mládeže
Číslo projektu: VEGA 1/0464/16
Vedúca projektu: prof. PaedDr. Vojtech Korim, Csc.
Zástupca vedúcej projektu: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Spoluriešitelia: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD., Mgr. Barbora Baďurová, PhD., Mgr. Ján Kaliský, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Mgr. Štefan Ligas, PhD.
Doba riešenia: 2016 - 2018

 

Ukončené projekty:

Zoznam projektov riešených na KEPPg PF UMB v B. Bystrici v rokoch 2000 - 2017

 

Kontaktný formulár

=