RSS RSS print

Katedra etickej a občianskej výchovy

úvodná fotografia - stromy

Kde nás nájdete:

Katedra etickej a občianskej výchovy
PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

A blok, 1. posch.
telefón: 048 446 4312
e-mail: vladimira.zimova@umb.sk

Profil katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy vznikla 1. októbra 2006 z Oddelenia etickej výchovy. V súčasnosti ju vedie doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. a členmi sú Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD., Mgr. Petra Fridrichová, PhD.Mgr. Barbora Baďurová, PhD. a sekretárkou katedry je Mgr. Vladimíra Zimová.

Katedra gestoruje v súčasnosti akreditovaný študijný program Učiteľstvo etickej výchovy a Učiteľstvo výchovy k občianstvu v obidvoch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr.) a podieľa sa na garantovaní magisterského študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika. Pre študentov vlastný študijných programov zabezpečuje výučbu teoretických základov vedných odborov, konkrétne základných disciplín histórie, filozofie, politológie, etiky a regionalistiky, pričom ich vyučuje aj ako súčasti všeobecného základu pre všetkých študentov Pedagogickej fakulty UMB v akreditovaných študijných programoch. Na základe takejto profilácie orientuje aj ponuku povinne voliteľných a výberových učebných predmetov a kurzov vo všetkých akreditovaných programoch.

V nadväznosti na vedecko-výskumný profil kmeňových členov katedry a uvedené vedné odbory a učebné predmety je aktuálna bádateľská orientácia učiteľov postupne zameriavaná na problematiku filozofických, etických, historických, regionalistických, politologických, psychologických aspektov edukácie, s osobitným akcentom na didaktickú aplikáciu. 

Profil absolventa programu Učiteľstvo etickej výchovy

 • absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy bude spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia učiteľstva etickej výchovy. Je schopný vykonávať profesiu asistenta učiteľa, animátora (lektora) voľného času, pracovníka štátnej a verejnej správy, asistenta na rozličných špecializovaných pracoviskách v oblasti školstva. Môže sa uplatniť aj v rôznych oblastiach verejného i súkromného sektora, v oblasti sociálnych služieb, neziskových organizácií a pod. Absolvent bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy si osvojil základné historické a teoretické poznatky z oblasti etickej výchovy, chápe ich a dokáže aplikovať na konkrétne každodenné situácie. Získal základné poznatky filozofických, psychologických a pedagogických kontextov etickej výchovy, pozná tradície, kultúru a hodnotový systém vlastnej krajiny a špecifiká jej jednotlivých regiónov. Ovláda základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientuje sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania. Je schopný sústavne sa sebavzdelávať a oboznamovať s novými postupmi, metódami, formami a prostriedkami práce s deťmi, mládežou i dospelou populáciou,

 • absolvent magisterského stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy získa profesijné spôsobilosti na výkon učiteľskej profesie predmetu etická výchova na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, vysokej školy. Je spôsobilý pre pedagogickú činnosť aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít, v rozličných oblastiach edukácie vo verejnom a súkromnom sektore, v oblasti sociálnych služieb, neziskového sektora a pod. Získa spôsobilosti pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (odborová didaktika). Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy si osvojil teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z pedagogiky, psychológie a etiky, ktoré vie uplatniť v tvorbe, realizácií a evalvácií výchovno-vzdelávacích programov etickej výchovy, zameraných na rozvoj etických, personálnych, sociálnych a komunikačných kompetencií žiakov. Pozná aktuálne problémy a trendy vzdelávania vo svete a využíva ich vo svojich edukačných postupoch. Má poznatky o širších teoretických súvislostiach etickej výchovy a ich dopade na spoločenský vývoj. Pozná tradície, kultúru a hodnotový systém svojho civilizačného okruhu, dokáže sa orientovať v medzinárodných súvislostiach a vzťahoch a vie aplikovať interkultúrny prístup v edukačnom procese. Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy je spôsobilý projektovať u žiakov rozvoj sociálno-etických vedomosti, zručnosti, postojov, hodnôt a osobnostných prosociálnych vlastností a správania. Je spôsobilý uplatňovať pedagogickú metodológiu pri realizovaní rôznych výskumov. Je schopný vykonávať činnosti viažuce sa na prácu s ľuďmi, vyžadujúce empatiu, prosociálne konanie, sociálnu tvorivosť a vie vhodne prepájať a aplikovať etické východiská s rôznymi oblasťami praktického života.

Profil absolventa programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

 • si osvojil/a základné historické a teoretické poznatky z oblasti výchovy k občianstvu, chápe ich a dokáže aplikovať na konkrétne každodenné situácie,
 • osvojil/a si základné poznatky filozofických, logických, sociologických, ekonomických, politických, historických, didaktických, psychologických a pedagogických kontextov výchovy k občianstvu,
 • chápe vlastnú hodnotovú pozíciu, dokáže si uvedomiť rolu predsudkov, chápe význam tolerancie iných názorov, dokáže efektívne viesť diskusiu na rozličné spoločenské a politické témy,
 • je otvorený/á nenásilným a konštruktívnym riešeniam spoločenských problémov,
 • chápe potrebu demokracie, občianskej participácie a pluralizmu v spoločnosti a dokáže ich vhodne sprostredkovať,
 • má schopnosť primerane analyzovať pojmy ako dôstojnosť, rešpekt, tolerancia, solidarita a chápe ich význam v demokratickej spoločnosti
 • má rozvinuté kritické myslenie, schopnosť argumentácie a komunikačné zručnosti.

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

 • je pripravený/á pre prácu so žiakmi najmä v záujmových mimovyučovacích školských a mimoškolských aktivitách a inštitúciách,
 • ovláda základné zručnosti v oblasti výchovy k občianstvu a je schopný/á kooperovať pri príprave a realizácii odborných projektov, ako aj pri spolupráci s rodičmi a zákonnými zástupcami detí a mládeže,
 • je spôsobilý/á vystupovať na verejnosti a komunikovať s ľuďmi z rôznych vekových skupín a prostredí (nehomogénne a i homogénne skupiny, telesne i zdravotne hendikepovaní klienti v oblasti sociálnych služieb a zariadení, príslušných ekumenických skupín a pod.),
 • dokáže identifikovať podstatu občianskych problémov z hľadiska teoretického poznania, ale aj v konkrétnej praxi najmä vo výchovno ‒ vzdelávacích, edukačných, ale aj vo verejných a štátnych inštitúciách, či v súkromnom sektore,
 • je orientovaný/á v prostredí práce so základnými školskými dokumentmi a v oblasti školskej legislatívy.

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

 • dokáže uplatňovať profesionálny prístup v kontexte s etickým, odborným a právnym charakterom programu a odboru,
 • ovláda základné postupy, formy a metódy práce v oblasti modernej technológie vzdelávania,
 • je schopný/á riadiť rozličné pracovné tímy a uplatňovať metódy sebariadenia a sebarozvoja,
 • vo vyučovacom procese môže napomáhať rozvíjať myšlienku aktívneho a zodpovedného občianstva.

 

Uplatnenie absolventa/ky bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

Absolvent/ka bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo občianskej výchovy je:

 • spôsobilý/á pracovať v rozličných zariadeniach pre mimoškolské aktivity detí i mládeže a v inštitúciách poskytujúcich podmienky pre prežívanie voľného času dospelých, spôsobilý viesť rôzne záujmové útvary žiakov, študentov a dospelých, teda vykonávať kvalifikovaného animátora voľného času,
 • spôsobilý/á svoje odborné zručnosti a vedomosti, ako aj praktické schopnosti využívať v oblasti plánovania a uskutočňovania edukačného procesu, najmä záujmových a voľnočasových aktivít, ovláda základné zručnosti pedagogickej a interpersonálnej komunikácie so širokou verejnosťou a orientuje sa v organizačných procesoch inštitucionálneho vzdelávania,
 • je spôsobilý pracovať ako asistent/ka učiteľa,
  • spôsobilý/á pracovať v rozličných oblastiach štátnej a verejnej správy ako odborný referent,
  • pracovať v oblasti sociálnych služieb, v oblasti tretieho sektora a pod.
   • rovnako je spôsobilý/á pokračovať v magisterskom stupni štúdia v rovnakom, prípadne príbuznom, odbore.

 

Absolvent/ka magisterského stupňa Učiteľstva výchovy k občianstvu:

 • má prehĺbené vedomosti získané počas bakalárskeho štúdia, teda všeobecný spoločenský, politický, kultúrny prehľad, tiež sa orientuje v sociálnom a právnom kontexte výchovy a vzdelávania,
 • má rozšírené a prehĺbené znalosti v oblasti najmä z teórie štátu a práva a didaktiky občianskej náuky a výchovy k občianstvu,
 • počas magisterského štúdia má možnosť si prehĺbiť znalosti z oblasti axiológie a hodnotovej výchovy, politológie, metodológie výskumu vo výchove k občianstvu, interkultúrnej a globálnej výchovy, environmentálnej výchovy a pod.,
 • je oboznámený/á s rozličnými možnosťami učenia a výchovy, pozná rôzne alternatívne pedagogické koncepcie a didaktické metódy. Dokáže ich vhodne aplikovať vo výučbe, vytvárať tematický plán, pracovať s metodickými materiálmi, vytvárať rôzne učebné pomôcky a efektívne diagnostikovať žiakov, pozná obsah štátneho vzdelávacieho programu,
 • je orientovaný/á v najnovších základných trendoch vzdelávacích a výchovných programov v domácich podmienkach i v zahraničí a dokáže ich tvorivo aplikovať do výchovno-vzdelávacej praxe,
 • je schopný/á pôsobiť v oblasti profesijného poradenstva,
 • je orientovaný/á v aktuálnych problémoch vzdelávania doma i vo svetovom meradle,
 • je schopný/á sústavne sa sebavzdelávať a oboznamovať s novými postupmi, metódami, formami a prostriedkami práce s deťmi, mládežou i dospelou populáciou,
 • reflektuje aktuálne súčasné spoločensko ‒ politické problémy u nás i vo svete a dokáže na ne vhodne reagovať a nadchnúť svojich študentov/ky pre aktívnu občiansku participáciu, budovať občianske povedomie a viesť ich k zodpovednému preberaniu sociálnych rol,
 • dokáže analyzovať, identifikovať a vysvetľovať (rôznym skupinám percipientov) fundamentálne občianske problémy a navrhovať spôsoby ich riešenia,
 • dokáže sa orientovať v medzinárodných súvislostiach, vzťahoch a tradíciách a vie aplikovať interkultúrny prístup v praktickej každodennej činnosti,
 • má osvojené komunikačné zručnosti, je schopný/á racionálne a kriticky argumentovať, spolupracovať,
 • je schopný/á ovplyvňovať morálny charakter študentov/iek,
 • je schopný/á chápať širšie súvislosti výchovy a vzdelávania najmä z aspektu uplatňovania základných mravných princípov, noriem, hodnôt a etických kódexov v príslušných oblastiach svojej činnosti, má zmysel pre spoluprácu a toleranciu v medziľudských a multikultúrnych vzťahoch.
 • je adaptabilný/á a dokáže prepájať súvislosti, interdisciplinárne spájať poznatky a odovzdať ich ďalej,
 • vďaka metodologickým základom empirického skúmania dokáže mapovať a kriticky reflektovať súčasný stav spoločnosti a prognózovať aj jej budúci vývoj.

 

Uplatnenie absolventa/ky magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe učiteľstvo výchovy k občianstvu:

Absolvent/ka má predpoklady stať sa kvalifikovaným učiteľom/kou pre výučbu Občianskej náuky a výchovy a Náuky o spoločnosti na základných a stredných školách. Absolvent/ka magisterského stupňa študijného programu Učiteľstvo výchovy k občianstvu je spôsobilý/á vykonávať :

 • profesiu učiteľa/ky na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania (výučba povinných predmetov Občianska náuka a výchova, Náuka o spoločnosti a vedenie predmetu Spoločenskovedný seminár),
 • kvalifikovaného animátora voľného času,
 • pracovať v oblasti verejnej správy, sociálnych služieb, v oblasti tretieho sektora, v oblasti mediácie, prípadne na personálnych oddeleniach a oddeleniach styku s verejnosťou, v organizáciách reflektujúcich stav verejnej mienky a súčasného stavu spoločnosti.

 

 

Adresa katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
email:
vladimira.zimova@umb.sk
Tel. sekretariát: +421-48-446 4312

 

Etický kódex učiteľa katedry

 

 

 

 

 

 

 
 

Členovia katedry

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Funkcia: Vedúca CEV
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Mgr. Vladimíra Zimová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa