RSS RSS print

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

Globalizovaná súčasnosť,

jej morálne a osobnostné výzvy

v kontexte etickej výchovy

 

ktorú organizuje

Katedra etickej a občianskej výchovy

Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

pri príležitosti svojho 10-ročného jubilea,

v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové

pod záštitou

rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.,

dekana Pedagogickej fakulty UMB prof. PaedDr. Vojtecha Korima, CSc.

a primátora mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska

v dňoch 23. – 24. júna 2016 v Banskej Bystrici.

 

Program konferencie (po kliknutí na obr. v pdf-formáte)

Cieľom

konferencie je rozvinúť diskusiu o aktuálnych otázkach osobnostného a sociálneho rozvoja vo výchove a vzdelávaní v kontexte ľudských práv a aktuálnych etnických konfliktov v multikultúrnej, globalizovanej spoločnosti. Účastníci budú mať priestor na prezentáciu, výmenu a odbornú recenziu aktuálnych čiastkových výstupov riešených projektov a zároveň možnosť nadviazať nové odborné kontakty.

 

Vedecký výbor konferencie:

   Prof. PhDr. Viera Bilasová, CSc.

   Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

   Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

   Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.

   Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

   Doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

   Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

   Doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

   Doc. PhDr. Pavel Vacek, PhD.

 

Tematické zameranie konferencie

V období spoločenskej zmeny, keď staré riešenia a postupy už nie sú funkčné a nové ešte nie sú vyvinuté, morálne schopnosti jednotlivcov výrazne ovplyvňujú zmenu spoločenskej morálky. Liberalizáciou verejného a kultúrneho života sa spochybnili mnohé tradičné hodnoty, hospodárske a sociálne neistoty sa prenášajú aj do rodín. V rodinách sa menia výchovné ciele okrem iného aj vplyvom „flexibility“ v súkromnom a pracovnom živote, čo sa odráža vo vzťahoch rodičov detí a učiteľov. V dobe prevažujúcich hodnôt konzumnosti a komercie a strácajúcej sa úcty k človeku, má mimoriadnu dôležitosť výchova orientovaná na národnú, ale i európsku identitu - prosociálna výchova a výchova k ľudským právam.

 

Termín prihlásenia: najneskôr do 6. júna 2016 emailom na eva.balazova@umb.sk 

 

Organizačný výbor konferencie:

   Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.

   PaedDr. Eva Balážová, PhD.

   Mgr. Ján Kaliský, PhD.

 

Tematické okruhy: morálne a sociálne výzvy súčasnosti, ľudské práva a protipredsudková výchova, osobnostný a sociálny rozvoj a mediálna výchova ako prierezové témy v etickej výchove, kompetencie učiteľa etickej výchovy.

 

Sekcia 1 –  Ľudské práva v škole

Rokovanie v sekcii bude zamerané na problematiku výchovy k dodržiavaniu ľudských práv, protipredsudkovú a prosociálnu výchovu v interdisciplinárnom pohľade. Privítame nielen teoretické príspevky, ale aj poznatky a názory odborníkov z praxe, učiteľov a občianskych aktivistov, ktorí sa chcú so svojimi skúsenosťami podeliť v širšej odbornej diskusii podporenej projektom KEGA č. 008UMB-4/2015 Ľudské práva a protipredsudková výchova.

 

Sekcia 2 – Prierezové témy vo vyučovaní etickej výchovy

Rokovanie v sekcii chce upozorniť na nedostatok didaktických prostriedkov, potrebných na efektívnu výučbu prierezových tém, najmä v predmete etická výchova. Očakávame, že na základe prezentovania čiastkových výsledkov riešeného projektu APVV-14-0176 Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ sa teoretici i učitelia z praxe vyjadria, aké majú skúsenosti so začleňovaním týchto tém do vyučovania.

 

Sekcia 3 –  Aktuálne otázky etickej výchovy

Rokovanie v sekcii tematizuje teoretické aj aplikačné príspevky k vyučovaciemu predmetu etická výchova. Vítané sú príspevky, ktoré reflektujú aktuálnu teóriu vyučovania etickej výchovy, mravnej a prosociálnej výchovy, ako aj súčasnú pedagogickú prax, používané stratégie a metódy pedagogického pôsobenia na všetkých stupňoch vzdelávania.

 

Sekcia 4 –  Atribúty európskej identity vo výchove mládeže

Pri hľadaní teoretických východísk europeizácie je potrebné zohľadňovať vývoj národných identít a historickú spolupatričnosť k väčším politickým zoskupeniam a súčasne prognózovať vývoj  spoločnej európskej identity, ktorú treba budovať na základe kultúrnej rozmanitosti, ale súčasne podobných hodnotových systémov jednotlivých európskych národov. V sekcii očakávame príspevky skúmajúce rôzne atribúty európskej identity a ich dôležitosť vo výchove mládeže.

 


Konferenčný poplatok 20 € zahŕňa organizáciu konferencie, spoločenského večera a vydanie zborníka štúdií. Je potrebné ho uhradiť do 12. júna 2016 prevodom na účet SK6381800000007000095806 (SWIFT kód: SPSRSKBA); variabilný symbol: 22012; správa pre príjemcu: meno účastníka a mesto pracoviska. (Podrobné bankové údaje o platbe na stiahnutie.)

Organizácia podujatia:

  • konferencia bude v mestských priestoroch na Námestí SNP č. 1 v Banskej Bystrici (v budove Radnice, mapa1mapa2). Okolie poskytuje dostatok reštaurácií a hotelov (info napr. na www.bbb.sk... alebo na www.icbb.sk...),
  • štvrtok večer - spoločenské stretnutie,
  • Váš príspevok, v rozsahu max. 20 normostrán v žiadanej formálnej úprave v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku očakávame emailom na eva.balazova@umb.sk najneskôr v deň konania konferencie. Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov, ich zaradenia do programu konferencie a do publikovania v recenzovanom zborníku vedeckých štúdií na základe recenzného konania.
  • formálna a obsahová úprava príspevku.

 


Pozvánka v pdf-formáte na stiahnutie.

 

 Koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=