RSS RSS print

Katedra hudobnej kultúry

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra hudobnej kultúry PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

telefón: 048 446 4512
e-mail: khk@umb.sk

Profil katedry

Katedra hudobnej kultúry PF UMB má za sebou viac ako polstoročnú históriu profesionálneho vývoja a špecializácie sa na teóriu vyučovania hudobnej výchovy na základných a stredných školách. Stala sa uznávaným vzdelávacím a vedeckým pracoviskom v systéme slovenských vysokých škôl s pedagogickým zameraním.

V pedagogickej činnosti katedra gestoruje študijné programy bakalárskeho a magisterského stupňa Učiteľstvo hudobného umenia a Školské hudobné súbory v odbore Učiteľstvo umeleckých a umelecko-výchovných predmetov a doktorandský stupeň v odbore Didaktika hudobného umenia. Okrem toho katedra zabezpečuje predmety hudobnej edukácie v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, vo všetkých formách diaľkového štúdia a spolupracuje s inými katedrami aj pri špecializačnom štúdiu (tvorivá dramatika, netradičné modely výchovy a vzdelávania).

Vo vedeckovýskumnej činnosti členovia katedry aktívne vystupujú na domácich a zahraničných konferenciách a predkladajú odbornej verejnosti výsledky svojej práce v oblasti didaktiky hudobnej edukácie, rozvíjania detskej hudobnej kreativity, estetickej a polyestetickej výchovy, aplikácie tvorivej dramatiky a pri zaraďovaní populárnej hudby do edukácie na ZŠ a SŠ. Katedra spolupracuje s viacerými katedrami hudby a hudobnej výchovy v Českej republike (Katedrou hudobnej výchovy Ostravskej univerzity, KHV PF UJEP v Ústí nad Labem, KHV KU v Prahe, KHV v Olomouci, KHU v Plzni a pod.). Členovia katedry sú úspešnými riešiteľmi viacerých grantových výskumných úloh KEGA a VEGA.

Katedra garantuje:

  • bakalársky študijný program Učiteľstvo hudobného umenia,
  • bakalársky študijný program Školské hudobné súbory v kombinácii s učiteľstvom hudobného umenia
  • magisterský študijný program Učiteľstvo učiteľstvo hudobného umenia,
  • magisterský študijný program Školské hudobné súbory v kombinácii s učiteľstvom hudobného umenia
  • doktorandský študijný program Didaktika hudobného umenia

Profil absolventa:

  • Absolvent bakalárskeho študijného programu je spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vzdelávania a nadobudnúť tak úplnú učiteľskú kvalifikáciu, je kompetentný pôsobiť ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pomocný animátor voľného času, prípadne pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.
  • Absolvent magisterského študijného programu je kompetentný pracovať ako kvalifikovaný učiteľ primárneho a sekundárneho vzdelávania v oblasti hudobnej edukácie a hudobnej kultúry. 
  • Absolvent študijného programu školské hudobné súbory je kompetentný viesť rôzne hudobné súbory na odbornej a pedagogickej úrovni.
  • Absolvent doktorandského študijného programu je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú a koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti teórie vyučovania hudobnej výchovy. Je schopný pôsobiť v edukačných funkciách na úrovni základných, stredných a vysokých škôl, ako aj ďalších kultúrno-spoločenských inštitúciách.

Členovia katedry

doc. PaedDr. Mariana  Kološtová, Ph.D.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
Mgr. Michal Brodniansky, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
prof. Belo Felix, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Pavel Martinka, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Postdoktorand
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Externý vyučujúci
PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Barbora Vigašová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa