RSS RSS print

Prihláška a konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok:

Pre aktívnych účastníkov 35,- €. Z materiálov prednesených na 13. medzinárodnom sympóziu bude vydaný zborník. Obsahom poplatku bude: vložné, režijné náklady, monotematický zborník príspevkov zo sympózia. Pre pasívnych účastníkov je poplatok 15,- €. 

Konferenčný poplatok uhraďte na číslo účtu: 7000095590/8180. IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT: SPSRSKBA VS: 107001 – do poznámky uveďte svoje meno !!!
(Pri prezentácii prineste aj doklad o úhrade vložného)

Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2018. Po tomto termíne nebudú akceptované prihlášky uchádzačov o účasť na CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018 .

Kontakt: doc. PaedDr. M. Kološtová, Ph.D. Katedra hudobnej kultúry PF UMB Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica mariana.kolostova@umb.sk

Kontaktný formulár

=