RSS RSS print

Charakteristika študijného programu

Študijný program Školské hudobné súbory (autor doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.) má za cieľ profesijne pripraviť pre hudobno-pedagogickú prax svojich absolventov, ktorí budú schopní na primeranej úrovni viesť a riadiť hudobné súbory a spevácke zbory. ŠP poskytuje absolventom nevyhnutné teoretické poznatky a formuje ich praktické schopnosti a zručnosti z rôznorodej súborovej hry.

Absolvent bakalárskeho stupňa je kompetentný pôsobiť ako:
 

  • pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa,
  • pomocný animátor voľného času,
  • pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť,

predovšetkým však je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v danom ŠP a získať úplné kompetencie v odbore školské hudobné súbory.

Absolventi študijného programu získavajú univerzálnejšie pôsobenie ako súčasní učitelia hudobnej výchovy.

Odlišnosť kompetencií absolventa študijného programu hudobné súbory od študijného programu hudobná výchova je v špecifikácii odbornosti a obsahu, ako aj šírke špecifických odborných hudobných vedomostí, schopností a zručností, ktoré nie je možné ani účelné zakomponovať do odboru hudobná výchova.


Študijný program hudobné súbory je na Slovensku novým programom. Za príbuzný program v zahraničí môžme považovať zborové dirigovanie v Českej republike a Maďarsku, Music ensemble vo frankofónnych krajinách a Music ansemble a Performance v aglosaských krajinách.

 ŠP Školské hudobné súbory je kombinovateľný so ŠP Učiteľstvo hudobného umenia.


 

 

 

 

Absolvent bakalárskeho stupňa je kompetentný pôsobiť ako:

  • pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa,
  • pomocný pedagóg  voľného času,
  • pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť,
  • absolvent predovšetkým však je pripravený úspešne pokračovať v magisterskom ŠP a stať sa učiteľom hudobnej výchovy v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania.

Kontaktný formulár

=