RSS RSS print

Charakteristika študijného programu

   Študijný program Školské hudobné súbory (autor doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.) má za cieľ profesijne pripraviť pre hudobno-pedagogickú prax svojich absolventov, ktorí budú schopní na primeranej úrovni viesť a riadiť hudobné súbory a spevácke zbory. ŠP poskytuje absolventom nevyhnutné teoretické poznatky a formuje ich praktické schopnosti a zručnosti z rôznorodej súborovej hry.
 
    V oblasti praktických schopností a zručnost je okrem ich rozvoja  a aplikácie teoretických vedomostí v konkrétnych praktických cvičeniach a úlohách, vlastné vedenie detského alebo mládežníckeho hudobného súboru, resp. speváckeho zboru počas štúdia a vlastné účinkovanie v hudobnom súbore. Špecifickým cieľom v tejto kategórii je získať základné kompetencie učiteľa v relaxačných, rekreatívnych a skupinových muzikoterapeutických činnostiach.

    Študijný program hudobné súbory napĺňa základnú úlohu koncepčnej práce na ZŠ a vychádza z predpokladanej transformácie 2. stupňa ZŠ a SŠ a umožňuje zabezpečovanie premyslených možností vnútornej diferenciácie školských hudobných, estetických a kultúrnych vyučovacích, mimovyučovacích i mimoškolských aktivít.

Absolventi študijného programu získavajú univerzálnejšie pôsobenie ako súčasní učitelia hudobnej výchovy .

Odlišnosť kompetencií absolventa študijného programu hudobné súbory od študijného programu hudobná výchova je v špecifikácii odbornosti a obsahu, ako aj šírke špecifických odborných hudobných vedomostí, schopností a zručností, ktoré nie je možné ani účelné zakomponovávať do odboru hudobná výchova.

Študijný program školské hudobné súbory je na Slovensku novým a jedinečným programom. Za príbuzný program v zahraničí môžme považovať zborové dirigovanie v Českej republike a Maďarsku, Music ensemble vo frankofónnych krajinách a Music ansemble a Performance v aglosaských krajinách.


ŠP Školské hudobné súbory je kombinovateľný s ŠP Učiteľstvo hudobného umenia. 

 

 

Profil absolventa:

Absolvent ŠP Školské hudobné súbory je kompetentný viesť rôzne hudobné súbory (detské i mládežnícke, školské i mimoškolské, záujmové, inštitucionalizované i neinštitucionalizované) na odbornej a pedagogickej úrovni, na základe:

  • o   hudobných vedomostí, schopností a praktických zručností,
  • o   pedagogických, psychologických a manažérskych schopností a zručností

Absolvent získa základné schopnosti a zručnosti na individuálne a skupinové muzikoterapeutické a hudobno-relaxačné činnosti.

 


Kontaktný formulár

=