RSS RSS print

SMERNICA č. 3/2010 o záverečných a kvalifikačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Témy bakalárskych prác


 
Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 1. Detské hudobné súbory v regióne
 2. Projekt realizácie školského hudobného súboru (školských hudobných súborov) na ZŠ
 3. Projekt realizácie školských hudobných súborov (školských hudobných súborov) na ZUŠ
 4. Portfólio ako výsledok činnosti s hudobným súborom
 5. Učebnice HV ako východisko pre realizáciu triednych hudobných súborov na ZŠ
 6. Premeny vybraného hudobného žánru v modernej populárnej hudbe.
 7. Vývin aranžovania (inštrumentácie) vo vybranom žánri modernej populárnej hudby.
 8. Analýza prvkov, prostriedkov, artefaktov artificiálnej hudby v produktoch modernej populárnej hudby 20. storočia.
 9. Významné osobnosti džezovej hudby na Slovensku.
 10. Odraz moderných štýlov džezu v produkcii predstaviteľov slovenskej populárnej hudby
 11. Vybrané alternatívne kultúry a hudobné žánre v 2. polovici 20. storočia - prehľad, analýza, prínos (napr. beatnická generácia, hnutie hippies, punk, rock, metal, new romantic a pod.)Premeny produkcie stredného prúdu MPH v 2. polovici 20. storočia - prehľad, analýza, prínos
 12. Igor Bázlik - ako skladateľ a interpret modernej populárnej hudby

 
PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

 1. Bádateľským „chodníčkom“ – návrh spolupráce s LHM v Banskej Bystrici (pre študentov učiteľstva hudobného umenia a školské hudobné súbory). (EPPg)
 2. Pohľad na edičné  a prezentačné aktivity LHM v Banskej Bystrici. (EPPg)

 

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 1. Spevácke aktivity na cirkevných školách v banskobystrickom kraji
 2. Hudobná vlastiveda v Banskej Bystrici (xy)
 3. Monografia speváckeho zboru …xy…

 

 Mgr. Art. Martin Urban, PhD. 

 1. Detské hry a tance v praxi na základných školách.
 2. Hudba a pohyb a ich spracovanie v odbornej literatúre a v školskej praxi.
 3. Detské riekanky a piesne s regionálnou príslušnosťou a ich využitie v hudobno-pohybových činnostiach.
 4. Detské folkloristické kolektívy a ich vplyv na muzikalitu detí na prvom stupni.
 5. Súčasná ponuka výchovných koncertov pre základné školy a ich výchovno-vzdelávacia funkcia.

 

PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD. 

CLIL ( Content and languege integrated learning) v hudobnej výchove - jeho možnosti   a uplatnenie na sekundárnom stupni vzdelávania.

Hudobná tvorba pre deti a mládež u vybraných hudobných skladateľov vo svete a na Slovensku.

Hudobný folklór vybraného regiónu Slovenska a jeho komplexná hudobná a umelecká analýza.

Hudobná osobnosť vybraného regiónu Slovenska a jej prínos pre slovenskú a miestnu kultúru. 

Kontaktný formulár

=