RSS RSS print

Katedra pedagogiky

Oznamy

Predvianočné posedenie Katedry pedagogiky, 18. 12. 2013
Záverečné zasadnutie Katedry pedagogiky "Zelená katedra"
Vedecké sympózium "Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí a jej profesionalizácia", 12. 11. 2013

Kde nás nájdete:

Katedra pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

2. poschodie
telefón: 048 446 4752

Profil katedry

Katedra gestoruje:

 • učiteľstvo na UMB - spoločný základ (Bc., Mgr.)
 • bakalársky študijný program pedagogika
 • bakalársky študijný program učiteľstvo pedagogiky
 • magisterský študijný program učiteľstvo pedagogiky
 • magisterský študijný program sociálna pedagogika
 • doktorandský študijný program pedagogika
 • habilitačné a inauguračné konania

Profil absolventa, podľa študijných odborov:

 • Absolvent bakalárskeho študijného programu pedagogika dokáže vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb. Je schopný pracovať ako profesionálny vychovávateľ, voľnočasový pedagóg. Absolvent odboru má vedomosti o dejinách a teóriách výchovnej starostlivosti o deti a mládež, dokáže metodicky analyzovať modelové výchovné situácie a navrhovať ich pedagogické riešenia. Absolvent sa profiluje tak, aby mohol po absolvovaní bakalárskeho štúdia si zvoliť jeden z modelov magisterského štúdia - odbor pedagogika, sociálna pedagogika. Toto smerovanie je zabezpečené voľbou povinne voliteľných a výberových predmetov už počas bakalárskeho štúdia.
 • Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo pedagogiky je spôsobilý pokračovať v magisterskom stupni vzdelávania a nadobudnúť úplnú učiteľskú kvalifikáciu, taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a mimoškolskej výchovy a je spôsobilý realizovať výchovnú činnosť.
 • Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo pedagogiky - Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov špecializácie - pedagogika je spôsobilý byť učiteľom pedagogiky na stredných školách. Je orientovaný v odbore pedagogika, má vhľad do širokých súvislostí výchovy a vzdelávania, má osvojenú informačnú gramotnosť. Ovláda základný obsah pedagogických disciplín a disciplín svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou odboru pedagogiky, jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti ( projektovanie, realizácia a reflexia výučby v triede ) je schopný participovať na vývoji metodických a študijných materiálov pre výučbu pedagogiky. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a mimoškolskej výchovy a je spôsobilý realizovať výchovnú činnosť.
 • Absolvent magisterského študijného programu sociálna pedagogika je spôsobilý realizovať a riadiť prácu v sociálno-výchovnej sfére, je schopný pracovať ako profesionálny odborný pracovník v štátnej správe a samospráve, ako sociálny pedagóg v zariadeniach výchovnej prevencie, ako poradensko-výchovný pracovník na školách a v školských zaradeniach, ako výchovný/pedagogický poradca a výskumník, vykonáva samostatné náročnejšie práce vo sfére aplikovaného edukačného výskumu, má dobrý prehľad o historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti o deti a mládež dokáže metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy praxe, ovláda poznatky a postupy vo výskume dokáže identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby pedagogického poradenstva.
 • Absolvent doktorandského študijného programu pedagogika je spôsobilý vykonávať vedecko-výskumnú činnosť a  koncepčnú projektovú a vývojovú činnosť v oblasti vied o výchove, koncepčné práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb. Je schopný pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných, stredných a vysokých škôl a ďalších výchovných, edukačných a sociálnych ustanovizní.

Členovia katedry

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Profesorka
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Mário Dulovics, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr.Mgr. Lucia Galková PhD.,
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Externý vyučujúci
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Externá vyučujúca
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
PaedDr. Michal Novocký, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Dáša Paučíková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Externá vyučujúca
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
PaedDr.Simona Sámelová PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., emeritný profesor
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mária Slušná
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa