RSS RSS print

O Katedre pedagogiky

Katedra pedagogiky

 Účelom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť akej sú schopné.˝

 

 Katedra pedagogiky má viac ako 55-ročnú históriu. Jej poslaním je príprava študentov a študentiek pre výkon profesie učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa a sociálny pedagóg.  Okrem zabezpečenia garantovaných študijných programov sa členovia  a členky katedry  podieľajú na garantovaní a výučbe pedagogických disciplín pedagogicko-psychologického základu učiteľstva na univerzite.

 Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra spolupracuje s viacerými univerzitnými pracoviskami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Argentíne prostredníctvom projektovej a výučbovej činnosti. Členky a členovia katedry sú v súčasnosti zapojení do riešenia domácich i zahraničných projektov výskumného i vzdelávacieho charakteru. Pravidelne organizuje konferencie a rôzne workshopy a semináre. Aktívne spolupracuje s rôznymi subjektami edukačnej praxe, napr. s Metodicko-pedagogickým centrom, Živicou, Edumou, Centrom komunitného organizovania, Nadáciou Milana Šimečku, Školou v prírode Aligátory a pod.) Katedra bola iniciátorom vzniku Asociácie sociálnych pedagógov na Slovensku a je aj jej sídlom. Aktívne participuje na rozvíjaní stratégie service learning, ako aj na šírení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu.

 

 Hlavné oblasti výskumu:

 

  • Pedagogika a pedeutológia (príprava budúcich odborných a pedagogických zamestnancov)
  • Pedagogika voľného času (voľný čas a výchova mimo vyučovania)
  • Inkluzívna a špeciálna pedagogika
  • Sociálna patológia a prevencia (riziká a rizikové správanie detí, mládeže a možnosti ich eliminácie)
  • Sociálna pedagogika a školská sociálno-výchovná a preventívna práca sociálnych pedagógov

 

Ponuka vzdelávania:

 

Bakalárske štúdium

učiteľstvo pedagogiky (denná a externá forma)

pedagogika – vychovávateľstvo (denná a externá forma)

 

Magisterské štúdium

učiteľstvo pedagogiky (denná a externá forma)

sociálna pedagogika (denná a externá forma)

 

Doktorandské štúdium

Pedagogika (denná a externá forma)

 

Rigorózne konanie

Pedagogika

Sociálna pedagogika

 

Ďalšie vzdelávanie

Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľstvo pedagogiky, pre vychovávateľov a asistentov učiteľa.

Kontinuálne vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach.

 

Kontakty:

kpg.pdf@umb.sk

048 446 4752

 

 

 

Kontaktný formulár

=