RSS RSS print

Katedra psychológie

Oznamy

Kde nás nájdete:

Katedra psychológie PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

telefón: 048 446 4712

Profil katedry

Poslaním Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici je zabezpečovať odbornú výuku psychologických predmetov a uskutočňovať psychologický výskum.

Z histórie katedry

Počiatky terajšej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty UMB sú spojené so vznikom Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici v roku 1953. Výučba psychologických disciplín, ktoré boli súčasťou učiteľského vzdelávania, dala základy pre vznik Katedry pedagogiky a psychológie (školský rok 1958/59). V tomto roku prišiel na katedru aj psychológ J. Boroš. Aj v ďalšom období, keď sa Vyššia škola pedagogická pretransformovala na Pedagogický inštitút (r. 1960), sa vývin Katedry psychológie veľmi úzko spájal s vývinom Katedry pedagogiky.
Rozvoj učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici, ako aj vznik Pedagogickej fakulty v roku 1964, si vyžadoval v plnom rozsahu, v dennom i diaľkovom štúdiu, zabezpečovať vyučovanie psychologických disciplín (všeobecná psychológia, pedagogická psychológia, vývinová psychológia). V školskom roku 1965/66 sa Katedra pedagogiky a psychológie rozčlenila na dve samostatné katedry: Katedru pedagogiky a Katedru psychológie. Od tohto školského roku funguje Katedra psychológie ako samostatná katedra (s výnimkou rokov 1980 - 1990) dodnes. Pre odborný rast členov katedry malo okrem iného veľký význam pôsobenie prof. Ľ. Ďuriča, prof. J. Kurica, Dr. J. Hrubalu (zakladateľa Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici) a prof. V. Kačániho.
Po vzniku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. júla 1992 je samostatná Katedra psychológie jednou z katedier Pedagogickej fakulty UMB.

Pedagogická činnosť

V súčasnosti sa na Katedre psychológie PF UMB v Banskej Bystrici realizujú tieto akreditované študijné programy:

  • 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov - Psychológia - 1. stupeň VŠ štúdia
  • 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov - Psychológia - 2. stupeň VŠ štúdia (učiteľstvo psychológie sa ako 5-ročný študijný program realizuje na PdF UMB od r. 1995)
  • 7701 - psychológia (Bc.) 1. stupeň VŠ
  • 7701 - psychológia (Mgr.) 2. stupeň VŠ


Členovia Katedry psychológie tiež vyučujú psychologické disciplíny pedagogicko-psychologického základu študijného odboru Učiteľstva akademických predmetov v oboch stupňoch štúdia, ako aj psychologické disciplíny v študijných programoch Sociálna práca, Pedagogika a pod., ktoré sú akreditované na ďalších pracoviskách fakulty.

Na Katedre psychológie môžu absolventi vykonávať rigorózne skúšky a získať titul PaedDr. v odbore psychológia v učiteľskom štúdiu psychológie.

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry psychológie sa orientuje na tieto oblasti:

1. Všeobecná psychológia a psychológia osobnosti
Psychológia osobných hodnôt a hodnotových orientácií mládeže
Výskum v oblasti psychológie osobných hodnôt sa systematicky realizuje od roku 2005. Je koncipovaný ako prehľadový kombinovaný kvantitatívno-kvalitatívny výskum problematiky osobných hodnôt adolescentnej mládeže s konečným cieľom porovnať aktuálnu aplikovateľnosť niekoľkých teoretických koncepcií.
Kvalita života vysokoškolákov
V súčasnosti prevláda v oblasti výskumu kvality života medicínsky a sociálno-ekonomický prístup, resp. prístup spájajúci kvalitu života najmä so subjektívnou spokojnosťou. Práve subjektívnej spokojnosti ako indikátoru kvality života sa venovali niektorí zamestnanci katedry psychológie doposiaľ - v nadväznosti na to je ďalším výskumným zámerom posunúť bádanie v tejto oblasti na tzv. transcendentné aspekty kvality života.
Výkonová motivácia
Hlavnými smermi v tejto vedecko-výskumnej oblasti je teoretická analýza koncepcie výkonovej motivácie (jednotlivých modelov a východísk) a empirický výskum výkonovej motivácie vo vzťahu k rôznym premenným (k hodnoteniu pracovníkov, k školskej úspešnosti, k sebahodnoteniu, k osobnostným charakteristikám, k subjektívnej pohode atď.).
Úspešná inteligencia
V rámci tejto sféry výskumu sú overované psychometrické vlastnosti slovenskej modifikácie testovej batérie AURORA pre deti v školskom veku určenej na meranie tzv. úspešnej inteligencie. Subtesty batérie AURORA teoreticky vychádzajú zo Sternbergovej Triarchickej koncepcie inteligencie (akademická, tvorivá, praktická zložka).
Emocionálna inteligencia
Táto oblasť má špecifické zacielenie na tzv. črtovú emocionálnu inteligenciu, resp. emocionálnu seba-pôsobnosť (self-efficacy). V rámci výskumu sú overované psychometrické vlastnosti slovenských verzií dotazníkov rady TEIQue pre tri vekové kategórie (deti, adolescenti, dospelí). Členovia katedry spolupracujú so skupinou psychológov okolo K.V.Petridesa (hlavného autora koncepcie črtovej EI, ako aj nástrojov TEIQue) z Londýnskej University College. Doteraz overené slovenské preklady dotazníkov TEIQue, ako aj doterajšie výsledky ich výskumu (v podobe monografie) sú dostupné na stránke Psychometrického laboratória pri Londýnskej University College: http://www.psychometriclab.com/Default.aspx?Content=Page&id=13
2. Pedagogická a školská psychológia
Problémy školskej psychológie
Výskum v oblasti školskej psychológie sa na Katedre psychológie realizuje už viac ako 10 rokov. Týka sa najmä problematiky školskej psychológie v príprave budúcich učiteľov, spolupráce školského psychológa s rodičmi, učiteľmi, riaditeľmi škôl, ako aj významu činnosti školského psychológa v práci s rómskymi žiakmi a pri optimalizácii edukačného procesu ako takého.
Osobnosť učiteľa
Jedným z tradičných výskumných problémov, ktorým sa zaoberajú pracovníci katedry psychológie je osobnosť učiteľa. Výskum reaguje na zmeny, odohrávajúce sa vo výchovno-vzdelávacom procese. Základným cieľom je popísať rôzne aspekty osobnosti učiteľa, špeciálne z pohľadu humanistickej psychológie.
Tvorivosť a škola
Téma tvorivosť a škola je jedna z tradičných výskumných tém, ktorou sa na katedre psychológie zaoberáme. Téma je skúmaná z dvoch základných aspektov: riešia sa teoretické problémy kreativity a základné metodologické prístupy k jej skúmaniu, ako aj perspektívy rozvoja psychológie kreativity a realizuje sa empirický výskum orientovaný na poznávanie tvorivého žiaka v školskej triede a možnosti rozvíjania tvorivosti žiakov prostredníctvom učebnej látky.
Učebné a kognitívne štýly žiakov
Cieľom výskumu pracovníkov katedry psychológie je prispieť k operacionalizácii pojmu učebný štýl, k teoretickému uchopeniu a empirickému skúmaniu jeho nejednoznačného vzťahu ku kognitívnemu štýlu a k iným osobnostným premenným (intelekt, tvorivosť, zvládanie záťaže, úspešnosť v škole...).
3. Sociálna psychológia
Vybrané problémy psychológie minorít
Členovia katedry psychológie realizujú výskum najmä v oblasti etnických postojov, postojov k príslušníkom rómskej minority, postavenia rómskeho žiaka v školskej triede, v oblasti možností školského psychológa a asistenta učiteľa pri optimalizácii socializácie rómskych detí a pod.
Vybrané problémy sociálnej psychológie
V rámci tejto širokej oblasti sa výskumne zameriavame najmä na vplyv rodinného prostredia na utváranie osobnosti jednotlivca (štýly výchovy v rodine, komunikácia v rodine, otázky morálneho vývinu, skúmanie rodiny ako systému a pod.). Ďalej sa zaoberáme aj problematikou interpersonálnej interakcie, špeciálne na interakcie učiteľ - žiak (komunikácia v škole, výchovné situácie v škole).
4. Psychopatológia
Psychologické aspekty sociálno-patologických javov
Výskumný tím katedry sa zameriava na vybrané sociálnopatologické javy súvisiace okrem etnickej neznášanlivosti a násilia osobitne aj s problematikou drog a drogových závislostí u vysokoškolských študentov.
Syndróm vyhorenia
Pracovníci katedry sa venovali a venujú problematike záťaže a stresu v práci učiteľa, resp. v práci iných odborníkov v pomáhajúcich profesiách, ktoré môžu pri dlhodobom pretrvávaní vyústiť až do syndrómu vyhorenia.
Násilie na školách
Výskumné zistenia naznačujú, že v posledných rokoch má výskyt násilia v spoločnosti všeobecne a osobitne násilia na školách rastúcu tendenciu. Zároveň však je táto problematika v oblasti psychológie rozpracovaná len čiastočne. Práve na problematiku násilia na školách sa katedra psychológie zameriava v rámci našich súčasných výskumov.

 (riešené grantové projekty a publikačnú činnosť členov katedry - pozri podstránku Granty a publikačná činnosť)

Zahraničná spolupráca

V oblasti zahraničnej spolupráce pracovisko úzko spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (ČR), s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe (ČR), s Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave (ČR), s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice v Pardubiciach (ČR), s Wyzszou Szkolou Humanistycznou im.Króla Stanislava Leszczynskieho v Lesznie (Poľsko), Katedrou pedagogiky, sociológie a vied o zdraví na Uniwersytetu Zielenogorskom v Zielonej Góre (Poľsko) a inými. Výsledkami sú spoločné semináre, konferencie, mobility, vzájomná výmena informácií a pod.

Členovia katedry sa výraznou mierou podieľajú na vydávaní a napĺňaní obsahu medzinárodného indexovaného periodika v anglickom jazyku The New Educational Review, ktoré spoločne vydávajú PdF OU Ostrava (ČR), PdF UMB B. Bystrica (SR) a Uniwersytet Slasky Katovice (Poľsko).

V rámci zahraničnej spolupráce participujú niektorí členovia Katedry psychológie na medzinárodných projektoch: 

  • The Assessment of Higher Education Learning Outcomes Feasibility Study (skratka projektu: AHELO), ktorého hlavným poskytovateľom je OECD (účasť na projekte majú agentúry Kanady, Austrálie, Francúzska); národným koordinátorom je Prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.; Katedru psychológie zastupuje Mgr. Vladimír Poliach, PhD. (v súčasnosti prebieha adaptácia systému hodnotenia VŠ na národné podmienky SR).
  • projekt AURORA, ktorý zastrešuje Child Study Center, University of Yale, USA; na projekte spolupracuje 12 inštitúcií (hlavný riešiteľ/krajina: Demitris Zbainos/Grécko; Joe Elliott/Anglicko; Lola Prieto/Španielsko; Sergey Kornilov/Rusko; Lara Luetkehans/USA; Els Schrover/Holansko; Mital Galathakker/India; Abdullah ljughaiman/Saudská Arábia; Luis Correia/Portugalsko; Rachel Zorman/Izrael); Katedru psychológie zastupuje PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (v súčasnosti prebieha adaptácia, modifikácia a verifikácia testovej batérie AURORA na meranie tzv. úspešnej inteligencia na slovenské podmienky).
  • taliansko-slovenský projekt "Prevencia závislostí od alkoholu, tabaku a iných drog formou PEER TO PEER na stredných školách", ktorý z talianskej strany zastrešuje organizácia A.I.S.C.O. so sídlom v Padove (zastúpená Dott. Paolom Piottom) a zo slovenskej strany n.o. ProCon (zastúpená Ing. Beátou Očenášovou); Katedru psychológie zastupuje Mgr. Michaela Vaňová, PhD.

Členovia katedry

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Docentka
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Zaradenie: Docentka
Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Janka Pilková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Vladimíra Zimová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa