RSS RSS print

Katedra sociálnej práce

Kde nás nájdete:

Katedra sociálnej práce PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

telefón: 048 446 4782

Profil katedry

Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici garantuje dva študijné programy v dennej a externej forme štúdia, a to bakalársky a magisterský študijný program sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca. Od akademického roka 2013/2014 sa magisterský študijný program rozvíja s jedinečnými špecializáciami sociálna práca s mládežou a sociálna práca so seniormi. Základným východiskom pre takúto koncepciu magisterského študijného programu je predpoklad, že umožní študentom a študentkám nielen široké všeobecné vedomosti a zručnosti, ale aj hlbšie preniknutie do vybraných oblastí, v rámci ktorých sa môžu špecializovať a tým aj kvalitnejšie pripraviť na výkon svojej profesie.

Absolventi a absolventky študijného programu sociálna práca sú pripravení/pripravené pre výkon sociálnej práce v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle profilu absolventa príslušného stupňa štúdia. Získanú odbornosť môžu uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Výskumná a publikačná činnosť

Výskum na Katedre sociálnej práce PF UMB sa postupne vyprofiloval do týchto oblastí: teória a metodika sociálnej práce, sociálna práca s rodinou, sociálna politika a sociálne zabezpečenie, sociálna patológia a jej prevencia, tretí sektor a dobrovoľníctvo, sociálna práca s mládežou, sociálna práca so seniormi, sociálna realita rómskej populácie. V uvedených oblastiach sú členovia a členky katedry aktívni/aktívne publikačne a participujú na realizácii viacerých vedecko-výskumných úloh základného i aplikovaného výskumu. Do viacerých úloh sú zaangažovaní aj študenti a študentky.

Súčasní členovia a členky katedry sú autormi a spoluautormi 22 vedeckých monografií, 5 odborných monografií, 7 vysokoškolských učebníc a 6 učebných textov a 134 vedeckých štúdií v časopisoch a vedeckých zborníkoch. Členovia a členky katedry sa aktívne podieľajú na prezentovaní svojich výsledkov odbornej a vedeckej činnosti prostredníctvom organizovania a spoluorganizovania odborných a vedeckých seminárov a konferencií. Aktívne vystupujú na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch.

Spolupráca s externým prostredím

V oblasti zahraničných vzťahov katedra spolupracuje s viacerými univerzitnými pracoviskami v Poľsku, Českej republike a na Ukrajine. Výsledkami sú spoločné semináre, konferencie, výmeny študentov a učiteľov v rámci programu Erasmus, vzájomná výmena odbornej literatúry, spoločné publikovanie v zborníkoch a časopisoch, účasť na konferenciách a i. Vedeckú a odbornú spoluprácu pracovníci katedry rozvíjajú aj s katedrami sociálnej práce a inými pracoviskami, v rámci ktorých sa vyučuje sociálna práca na Slovensku. Úzka spolupráca je realizovaná aj s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike.

Významnou aktivitou katedry je organizovanie dobrovoľníckej práce študentov a študentiek. Táto činnosť významnou mierou napomáha prezentácii katedry nielen v rámci PF UMB, ale aj navonok. V tejto oblasti katedra aktívne spolupracuje s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva. Významnými partnermi Katedry sociálnej práce pri realizácií odborných praxí študentov a študentiek sociálnej práce, ale i organizovaní odborných podujatí a riešení výskumných úloh sú mesto Banská Bystrica, mimovládne organizácie a poskytovatelia sociálnych služieb v banskobystrickom regióne.

Členovia katedry

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Zaradenie: Docentka
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Peter Papšo, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Vladimíra Sestrienková
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa