RSS RSS print

Cena rektora

Členky Katedry sociálnej práce PF UMB získali Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu

Členky Katedry sociálnej práce PF UMB doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD. a PhDr získali Cenu rektora UMB za výnimočné dielo v oblasti vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia za rok 2014 v kategórii vysokoškolská učebnica za publikáciu: Brozmanová Gregorová, Alžbeta – Bariaková,  Zuzana – Heinzová,  Zuzana – Chovancová, Katarína –Kompán, Jaroslav – Kubealaková, Martina –Nemcová, Lívia –Rovňanová, Lenka – Šolcová, Jana –Tokovská, Miroslava: Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa) (vysokoškolská učebnica). 1. vyd. – Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2014. – 200 s. ISBN 978-80-557-0829-4.

Vysokoškolská učebnica prezentuje na Slovensku doposiaľ málo známu, ale v zahraniční úspešne rozvíjanú, stratégiu učenia a učenia sa service learning. Podstatou tejto stratégie je integrácia zmysluplnej služby v komunite so vzdelávaním a reflexiou, pričom je reakciou na prienik potrieb všetkých zainteresovaných strán, t. j. študenta/študentky, komunity/organizácie a školy. Učebnica je určená študentom a študentkám vysokých škôl, ktorí absolvujú predmety s prvkami service learningu, prípadne by sa chceli o tejto stratégii dozvedieť viac. Zároveň je určená pedagógom a pedagogičkám na vysokých školách, ale aj na ďalších stupňoch a typoch škôl. Publikácia však môže byť užitočnou aj pre pracovníkov a pracovníčky organizácií pôsobiacich v praxi, ktorí pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Učebnica  je výsledkom práce jedinečného autorského kolektívu pedagogičiek a pedagóga pôsobiacich na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením Alžbety Brozmanovej Gregorovej ako výstup projektu implementovaného v rokoch 2013 až 2014 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci aktivity 1.2 Inovácia študijných programov na Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom service learningu. Hlavnými zdrojmi na tvorbu učebnice boli najmä odborné publikácie o service learningu zo zahraničia a skúsenosti získané počas zavádzania tejto stratégie v rámci uvedeného projektu. Osobitosťou autorského tímu je, že spája odborníčky a odborníka s rôznou vedeckou a pedagogickou profiláciou z rozličných katedier univerzity.  Táto skutočnosť dokazuje, že service learning je stratégia využiteľná vo vysokoškolskej príprave študentov a študentiek rôznych študijných programov a predložená učebnica je vhodným prostriedkom ako túto stratégiu implementovať a rozvíjať.

Cena bola vedúcej autorského tímu odovzdaná na zasadnutí Vedeckej rady UMB dňa 29. októbra 2015 v priestoroch Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Prílohy ku stránke:
  1. cena rektora.bmp cena rektora.bmp (6252 KB)

Kontaktný formulár

=