RSS RSS print

Krátkodobá mobilita študentov a študentiek sociálnej práce na Lillehammer University College v Nórsku

V dňoch 14. 03. 2016 – 20. 03. 2016 sa v rámci projektu  SK06-IV-02-014 „Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku“, ktorý je realizovaný v rámci programu „Štipendijný program EHP Slovensko“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky uskutočnila krátkodobá mobilita študentov a študentiek Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici na Lillehammer University College v Nórsku. Účastníkmi mobility boli Anna Kniezová, Ivana Bugáňová a Marek Salánci.

Cieľom krátkodobej mobility bolo získanie odborných poznatkov a skúseností v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Študent a študentky sa okrem prednášok na Lillehammer University College zúčastnili aj exkurzií v zariadeniach sociálnych služieb. Počas mobility bolo úlohou študenta a študentiek viesť si denník so svojimi postrehmi, zážitkami a aktivitami. Po návrate z mobility študent a študentky pracovali na reflexii získaných skúseností (reflexia zahŕňala prípravu prezentácie z mobility pre ostatných študujúcich na PF UMB v Banskej Bystrici). Následne o svojich skúsenostiach informovali akademickú i ostatnú verejnosť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách“, ktorá sa konala v rámci projektu v dňoch 13. – 14. 04. 2016.

V rámci mobility sa študent a študentky oboznámili s históriou a so súčasným zameraním Lillehammer Univerzity College. Zároveň absolvovali prehliadku univerzitného campusu za sprievodu pracovníka študijného oddelenia, ktorý má na starosti medzinárodných študentov a študentky. Následne s profesorom Hansom Jørgenom Wallin Weihem naplánovali aktivity na ďalšie dni. V popoludňajších hodinách navštívili farmu Bjørnstjerna Bjørnsona, ktorý patrí medzi najvýznamnejších nórskych spisovateľov a politikov minulosti. Zároveň absolvovali exkurziu strednej školy v okrese susediacom Lillehammeru, kde sa nachádza aj miestne komunitné centrum a verejná knižnica. Po návrate do Lillehammeru v sprievode profesora  Hansa Jørgen Wallin Weiheho navštívili Lezecké centrum Tyrilli, ktoré spolupracuje s mimovládnou organizáciou (organizácia sa zameriava na poskytnutie pomoci a podpory pre drogovo závislých a abstinujúcich klientov). Študent a študentky sa zúčastnili aj exkurzie v mimovládnej organizácii Jobben (organizácia sa zameriava na pomoc a podporu drogovo závislých a abstinujúcich klientov a súčasne spolupracuje so štátnymi orgánmi pri práci s nezamestnanými klientmi). Študent a študentky sa dozvedeli o fungovaní organizácie a o klientoch zariadenia, ako aj o spolupráci s mestom Lillehammer a miestnymi podnikateľmi. Nasledujúci deň boli študenti oboznámení so štúdiom prostredníctvom e-learningu. Boli informovaní o jeho formách, online prednáškach zahraničných pedagógov a odborníkov. Neskôr diskutovali s profesorom  Hansom Jørgenenom Wallin Weihem o záujme Lillehammer University College vytvoriť medzinárodnú študentskú komunitu a o možnostiach študentských a pedagogických mobilít. V rámci mobility taktiež navštívili Maihaugenu (exteriérové múzeum nórskej architektúry). Súčasťou areálu je aj historické múzeum a múzeum olympijských hier, ktoré sa v Lillehammeri konalo v roku 1994). Študenti navštívili univerzitnú knižnicu LUC, v ktorej sa nachádzajú domáce aj medzinárodné publikácie.

Počas realizácie mobility sa podarilo naplniť ciele stanovené v projekte, ako aj obsah pripravený v harmonograme mobility.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Kontaktný formulár

=