RSS RSS print

Medzinárodná vedecká konferencia 13. - 14. apríl 2016

Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a pracovníčok predchádza v poslednom období významnými zmenami. Na Slovensku rovnako ako v Nórsku je potrebné, aby toto vzdelávanie reagovalo na potreby meniacej sa spoločnosti a jej nové výzvy súvisiace s procesmi globalizácie a modernizácie. Tieto zmeny výrazne zasahujú aj do oblasti práce s deťmi a mládežou, ktorá je v oboch krajinách jednou z významných oblastí uplatnenia sociálnych pracovníkov a pracovníčok v praxi. V snahe reagovať na uvedené východiská Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s  Lillehammer University College v Nórsku zrealizovala v dňoch 13. – 14. 04. 2016 v Banskej Bystrici medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách.“  Cieľom konferencie bolo vytvoriť medzinárodnú platformu pre diskusiu o nových perspektívach ochrany detí a mládeže z pohľadu vedy, výskumu a praxe na Slovensku, v Nórsku a iných krajinách. Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. Na medzinárodnej konferencii sa stretlo viac ako 80 odborníkov a odborníčok z akademickej pôdy a praxe, aby spoločne diskutovali o tom, aké sú nové výzvy v oblasti ochrany detí a mládeže v európskom priestore. Súčasťou konferencie boli štyri hlavné prednášky odborníkov zo Slovenska, Nórska, Poľska a Českej republike. Hlavná prednáška nórskeho profesora sociálnej práce Hansy-Jørgeny Wallina Weiheho (Lillehammer University College, Nórsko) sa venovala téme umiestňovania detí z rodín imigrantov do náhradnej starostlivosti v Nórsku, česká odborníčka  PhDr. Hana Pazlarová, PhD. (Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika) prezentovala výsledky národného výskumu v oblasti sociálnoprávnej ochrane detí v Českej republike. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Jan Maliszewski (University of Applied Sciences in Pila, Poľsko) zameral prednášku na aktuálnu tému potreby rozvoja komunikačných kompetencií detí a mládeže z dysfunkčných rodín a doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika) prezentoval kritický postoj sociálnej práce voči ochrane mladých ľudí pred nezamestnanosťou.  

Dvojdňový program medzinárodnej konferencie tvorilo tiež 18 odborných workshopov odborníkov a odborníčok. Workshopy venovali pozornosť témam ohrozenia detí a mládeže, dodržiavania ich práv či rôznych foriem pomoci zo strany profesionálov. Prednášky a workshopy reflektovali aktuálne problémy detí a mládeže a poukazovali na úlohy sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií v ochrane detí a mládeže v systéme sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany. Prezentovali tiež príklady dobrej praxe, projekty a metodiky v oblasti ochrany detí a mládeže. Konferencia poskytla priestor na vzájomnú výmenu poznatkov v oblasti ochrany detí a mládeže medzi  odborníkmi a odborníčkami v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a praxe. V rámci Slovenskej republiky sa medzinárodnej konferencie zúčastnili aj zástupcovia významných národných organizácií venujúcich sa téme ochrany detí a mládeže, ako napríklad Koalícia pre deti Slovenska, Návrat o.z., Inštitút pre výskum práce a rodiny, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Nadácia pre deti Slovenska a i.

Podrobný program medzinárodnej konferencie, informácie o prednášajúcich a vedúcich workshopoch a zborník z konferencie sú dostupné na webovej stránke projektu: www.socialworksvknor.umb.sk. Konferencia je medzinárodného súčasťou projektu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Lillehammer University College v Nórsku „Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku“, ktorý  je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko. Ďalšími partnermi konferencie a mediálnymi partneri konferencie boli: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, mesto Banská Bystrica, Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové, časopis Sociální práce/Sociálna práca a  časopis Prohuman.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Kontaktný formulár

=