RSS RSS print

Medzinárodný deň sociálnej práce 15. marec 2016

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SOCIÁLNEJ PRÁCE NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE

Svetový deň sociálnej práce si pripomíname od roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Tento deň poukazuje na zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a zdôrazňuje jej spoločenský význam na inštitucionálnej, regionálnej a národnej úrovni, informuje o význame sociálnej práce pre spoločnosť a obhajuje záujmy sociálnej práce v ekonomických a politických systémoch. Tento rok sa slávil Svetový deň sociálnej práce 15. marca 2016. Nosnou témou bola podpora dôstojnosti ľudí a rešpektovanie ľudských práv.

Katedra sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UMB sa do oslavy zapojila sériou diskusií spojených s premietaním filmov. Uvedené prednášky boli k dispozícii pre širokú verejnosť, odborníkov a odborníčky, ale i študentov a študentky. Počas celého dňa sa do aktivity zapojilo viac ako 120 účastníkov a účastníčok. Pripravené diskusie sa venovali zaujímavým a inovatívnym témam. Tému „Umenie vo väzení“ viedol pozvaný hosť Mgr. Peter Trepáč (Ústav výkonu trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici), ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s využívaním arteterapie v ústave na výkon trestu odňatia slobody s odsúdenými s poruchou osobnosti alebo inými závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecifické zaobchádzanie. Diskusia s názvom „Nestrácajme čas!“ informovala o novej sociálnej službe - včasná intervencia pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku .  Viedla ju riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Mgr. Eva Mrenicová a spolupracovníčka Mgr. Marianna Burianová z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici. O úspešnom procese deinštitucionalizácie a o tom, ako zmena fyzického prostredia mení ľudí a prácu sociálneho pracovníka,  sme mali možnosť  vypočuť si v diskusii pod názvom „Ako sa na Slovensku žije ľuďom s postihnutím? Prečo nepotrebujú bývať v kaštieľoch a na hradoch?“ Uvedenú prednášku mali v kompetencii odborní pracovníci a pracovníčky Mgr. Vladislav Matej (Nadácia SOCIA, Bratislava), Mgr. Mária Machajdíková (Nadácia SOCIA, Bratislava) a Mgr. Žaneta Kučerová (DSS Slatinka). S vlastnými príbehmi a skúsenosťami sa podelili aj klienti a klientka domova sociálnych služieb  Jaroslav Koleda, Matúš Kubove a Rózka Horváthová.  Na záver prezentoval príspevok na tému „Migranti a utečenci. Čo s nimi?“ PhDr. Marek Stachoň, PhD. (Katedra sociálnej práce, PF UMB). Prostredníctvom filmu predstavil súčasné problémy vyvolané pohybom cudzincov v Európe.

Svetového dňa sociálnej práce na PF UMB sa zúčastnili aj študenti a študentky stredných škôl, pedagogických a sociálnych akadémii z mesta Brezno a Žiar nad Hronom. Študenti  a študentky Pedagogickej fakulty sa mohli zoznámiť s predmetom sociálnej práce aj prostredníctvom náučno-zábavného bulletinu o sociálnej práci.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Katedra sociálnej práce PF UMB

 

Kontaktný formulár

=