RSS RSS print

Projekt Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. Storočia

 

Projekt sa realizuje pod grantovou  výzvou: SAMRS/2015, Sektorová priorita: Začleňovanie rozvojového vzdelávania do študijných programov na vysokých školách formou budovania interných kapacít v oblasti a zavádzania tém GV do vyučovacieho procesu. Žiadateľ projektu: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Partner projektu: Technická univerzita vo Zvolene. Spolupracujúce subjekty: UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave, Fakulta management, Katedra ekonómie a financií - Doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD., UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie - PhDr. Martina Bolečeková, PhD., Ekonomická fakulta Katedra ekonómie - Doc. PhDr.Viktória Dolinská, PhD., Ing. Katarína Orságová, PhD., Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce  - PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Katedra pedagogiky - PhDr. Lucia Kamarášová, PhD., SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra spoločenských vied - PhDr. Anna Mravcová, PhD., PREŠOVSKÁ UNIVEZITA v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút etiky a bioetiky - Mgr. Martin Pazdera.

Spolupráca s univerzitami:

  • úvodný seminár pre učiteľov partnerských univerzít na TUZVO (v Informačnom bode globálneho vzdelávania v SLDK) – výmena doterajších skúseností (18.9.2015)
  • účasť 8 vysokoškolských učiteľov a doktorandov z partnerských univerzít  na workshopoch
  • analýza Informačných listov predmetov vyučovaných na partnerských univerzitách ich učiteľmi  a študentmi, aktualizácia o témy globálneho vzdelávania, podpora kontextu globálnych súvislostí, výmena skúseností v oblasti interaktívnych metód výučby

Workshopy

Vanessa Andreotti

(Globálne vzdelávanie, Univesity of British Columbia, Kanada, termín: 26. - 29.11. 2015)

Globálne vzdelávanie dnes stojí pred viacerými výzvami. Ako máme spoločne existovať na ohraničenej planéte, vo svete plnom rozličných problémov, na sebe navzájom závislých spoločenstiev a zvyšujúceho sa bezprávia? Ako sa máme vyhnúť lákadlám etnocentrizmu (moja pravda je objektívnou pravdou), nihilizmu (objektívna pravda nejestvuje), paternalizmu (pomáham Ti, a preto mám pravdu) a ahistoricizmu (zabúdaniu na jednoduchú skutočnosť, že každý problém má svoje dejiny)? Ako sa naučiť žiť bez predpísaných, jednoduchých riešení?

Dušan Ondrušek

(Facilitácia, PDCS, Slovenská republika, termín: 21. - 24. 1. 2016 )

Prvou tematickou oblasťou workshopu bola medzikultúrna citlivosť a vyjednávanie v medzikultúrnom kontexte. Ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov? Práca s kultúrnou diverzitou - koncepcia šiestich štádií kultúrnej citlivosti Miltona Benetta. Hľadanie ciest, ako sa produktívne vyrovnávať so stretmi odlišných kultúr a pestovať synergiu. Vyjednávanie v situácii kultúrne sýteného konfliktu (na základe hodnotových odlišností a odlišných sociálnych noriem, konfrontácii odlišných jazykov, vier, zvyklostí. Na základe praktických príkladov sme si objasnili fázy vývoja konfliktov (koncepcia CH. Moore, S. Carpenter k eskalácii a de-eskalácia) a diagnostikovali zložky pre analýzu konfliktov (ako odhaľovať zdroje, primárnych, sekundárnych a terciálnych aktérov).

Tomáš Ryška

(Etnografia, Univerzita Pardubice, Česká republika, termín: 18. - 21. 2. 2016) 

Ľudia zo Západu cítia morálnu povinnosť pomáhať svetu. Je ale ich pomoc užitočná? Neškodí viac, než pomáha? A nie je to v skutočnosti tak, že bohatý Západ berie od väčšiny sveta na obchodných clách, firemných kontraktoch a výhodných zmluvách rádovo viac, než dáva v rozvojovej pomoci? O tom, ako vyzerá svet z perspektívy prírodných národov, ako je dobré a naopak zlé pomáhať a čomu sa môžeme naučiť od roľníkov v severnom Thajsku prednášal Tomáš Ryška, ktorý s nimi strávil dlhé roky v bezprostrednej blízkosti.

 

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=