RSS RSS print

História a súčasnosť katedry

Historický exkurz

Katedra sociálnej práce začala písať svoju históriu ako súčasť Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rozvoj študijného odboru sociálna práca ako aj vznik samostatnej katedry pod podmienený potrebou vysokoškolského vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Potreby spoločenskej praxe sa premietli do reálnej skutočnosti tým, že v akademickom roku 1996/1997 sa otvoril na PF UMB v Banskej Bystrici nový bakalársky študijný program – sociálna práca. Významnú úlohu z hľadiska ďalšej perspektívy rozvoja študijného odboru sociálna práca zohrala skutočnosť, že v akademickom roku 1998/1999 sa katedra pedagogiky premenovala na katedru pedagogiky a sociálnej práce.

Samostatná Katedra sociálnej práce PF UMB vznikla v roku 2004. Vedúcou sa stala Anna Hudecová. Ďalšími zakladajúcimi členmi a členkami katedry boli:  Anna Žilová, Peter Jusko, Lenka Vavrinčíková a Alžbeta Brozmanová Gregorová. Od akademického roku 2007/2008 začala katedra poskytovať vzdelávanie aj v rámci magisterského študijného programu sociálnej práce. Tento program sa, s krátkou prestávkou v akademickom roku 2010/2011, realizuje dodnes. Osobitným prínosom katedry bola realizácia študijného programu Sociálny a misijný pracovník s rómskou komunitou, ktorý sa realizoval na PF UMB v spolupráci s Katedrou teológie a katechetiky v rokoch 2005 až 2008.

V priebehu jednotlivých rokov existencie Katedry sociálnej práce PF UMB došlo k viacerým personálnym zmenám. Na katedre okrem súčasných pracovníkov a pracovníčok pôsobili:  Anna  Žilová, Lenka Vavrinčíková, Ivan Kusý, Alena Novotná, Tatiana Tomčíková, Krysztof Piatek,  Veronika Reháková, Margaréta Terlandayová, Miroslava Tokovská, Slavomír Krupa.

 

Súčasnosť

Personálne zabezpečenie Katedry sociálnej práce PF UMB v súčasnosti tvorí 1 profesorka, 2 docenti, 6 odborných asistentov a asistentiek s PhD.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. zastáva funkčné miesto profesorky v odbore sociálna práca od roku 2008. Garantuje bakalársky a magisterský študijný program sociálna práca na PF UMB. Do septembra 2012 zastávala funkciu vedúcej katedry. Vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje oblastiam sociálnej pedagogiky a sociálnej práce, problematike rodiny ako klienta sociálnej práce a problematike náhradnej rodinnej starostlivosti. Je riešiteľka projektov zameraných do oblasti sociálnej práce, sociálno-patologických javov ako i problematike motivácie štúdia a uplatnenia absolventov v praxi. Je členkou VR na PF UMB, členka stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre oblasť výskumu 1 Pedagogické vedy, členkou komisie VEGA, členkou atestačnej komisie na PF UMB.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. zastáva funkčné miesto docentky v odbore sociálna práca od roku 2014. Od roku 2012 pôsobí vo funkcii vedúcej katedry. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa špecializuje na problematiku tretieho sektora, mimovládnych organizácií a dobrovoľníctva, sociálnej práce s rodinou, etiky a teórie sociálnej práce, supervízie, tvorbu a manažment projektov. Rozvíja koncepciu service learning a dobrovoľnícke aktivity študentov a študentiek UMB. V praxi pôsobí ako koordinátorka Centra dobrovoľníctva a supervízorka v oblasti pomáhajúcich profesií.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. zastáva funkčné miesto docenta v odbore sociálna práca od roku 2008, je prodekanom PF UMB pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou. Je členom Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v SR. Vo svojej vedeckej, publikačnej a pedagogickej činnosti sa venuje najmä oblastiam sociálna politika, politika zamestnanosti, sociálne zabezpečenie a sociálna práca s mládežou. Je členom Vedeckej rady PF UMB a Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové v Hradci Králové.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. je odbornou asistentkou na katedre od roku 2010. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na problematiku rómskeho etnika, mimovládnych organizácií a komunikáciu v sociálnej práci. Vyučuje tiež metódy a techniky sociálnej práce a sociálne zručnosti v práci sociálnych pracovníkov.

PhDr. Peter Papšo, PhD. je odborným asistentom na katedre od roku 2006. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zameriava na oblasť penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, komunitnej sociálnej práce, subkultúr mládeže, kultov a siekt, probácie a mediácie a problematiku náhradnej rodinnej starostlivosti.

PhDr. Marek Stachoň, PhD. je odborným asistentom na katedre od roku 2010. Vykonáva funkciu tajomníka katedry a je členom Akademického senátu PF UMB. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa orientuje na sociálnu filozofiu, etiku, globalizáciu a multikulturalizmus, dejiny sociálneho myslenia ako aj súčasné sociálne teórie.

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. pôsobí na katedre od roku 2013. Vo svojej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a praktickej práci sa zameriava problematiku prevencie sociálno-patologických javov, špecificky na sociálnu prácu v oblasti látkových a nelátkových závislostí a na problematiku spoluzávislosti.

Mgr. Jana Šolcová, PhD. je odbornou asistentkou na katedre od roku 2012. Je katedrovou koordinátorkou kreditového systému štúdia. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa profiluje do oblasti sociálnej práce s deťmi a mládežou, teórie a metodiky sociálnej práce, neformálneho vzdelávania a rovnosti príležitostí. Venuje sa rozvoju dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek.

Informácie sú spracované na základe príspevku A. Brozmanová Gregorová, A. Hudecová: 10 rokov Katedry sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. In Aktuálne otázky teórie, praxe a vzdelávania v sociálnej práci. Zborník vedeckých štúdií vydaný pri príležitosti 10. Výročia Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0829-4.

Kontaktný formulár

=