RSS RSS print

Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium

Garantka štúdia: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Prijímacie  konanie

Prihlášky sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do 28.2. príslušného akademického roka. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Výber uchádzačov o štúdium sa realizuje na základe výsledkov ústneho pohovoru. Obsahom ústneho pohovoru sú tieto tematické okruhy: preukázanie potrebných predpokladov a schopností na vysokoškolské štúdium, komunikačné zručnosti, motivácia k štúdiu, riešenie sociálnej situácie, aktuálny sociálno-politický prehľad.

V prípadoch po ukončení procesu prijímania prihlášok na štúdium, keď počet uchádzačov výrazne neprevyšuje, je rovný, alebo nižší ako plánovaný počet prijatia, môže dekan rozhodnúť o prijatí bez prijímacích skúšok. O tomto rozhodnutí sú uchádzači včas upovedomení písomne.

 

Profil absolventa/absolventky bakalárskeho študijného programu sociálna práca

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon sociálnej práce v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Hlavné ťažisko uplatnenia absolventa je sociálna práca v priamom kontakte s cieľovými skupinami sociálnej práce, v práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou v rámci štátnej správy, samosprávy, neziskových organizácií, zariadení sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, ústavov na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby, zdravotníckych zariadení, medzinárodných inštitúcií so zameraním na sociálnu a humanitárnu pomoc, podnikateľskej sféry v oblasti poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva a iných organizácií a inštitúcií. Je pripravený pre oblasť ambulantnej, terénnej a rezidenciálnej sociálnej práce.

Vedomosti:

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca na PF UMB:

 • má prierezové vedomosti z odboru sociálna práca potrebné pre prácu s jednotlivcom, rodinou, skupinou a komunitou zodpovedajúce súčasnému stavu poznania;
 • rozumie filozofickým, historickým a sociálno-politickým súvislostiam vývoja a súčasného stavu sociálnej práce;
 • disponuje vedomosťami z príbuzných odborov sociálnej práce  a vie ich vhodne aplikovať do sociálnej práce v teoretickej a praktickej rovine;
 • orientuje sa v systéme sociálneho zabezpečenia podľa aktuálnej právnej úpravy a ďalších právnych predpisoch súvisiacich s výkonom sociálnej práce v praxi.

Zručnosti:

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca na PF UMB:

 • vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať vedomosti zo sociálnej práce a interdisciplinárne súvislosti na identifikáciu a analýzu sociálnych problémov;
 • vie identifikovať a reflektovať sociálne a etické súvislosti riešených problémov;
 • dokáže riešiť praktické úlohy v oblasti sociálnej práce s využitím najnovších poznatkov a kriticky posúdiť vhodnosť a primeranosť riešení;

Kompetencie:

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca na PF UMB:

 • je schopný rozvíjať účinnú komunikáciu, dokáže aktívne počúvať a vytvárať podmienky pre otvorenú komunikáciu s jednotlivými skupinami klientov;
 • v spolupráci s klientmi a inými odborníkmi dokáže získavať prehľad o potrebách klientov a zdrojoch ich riešenia a spoločne plánovať postup reagujúci na zistený stav;
 • dokáže identifikovať rizikové faktory a hranice spolupráce s klientom;
 • dokáže podporovať u klienta preberanie zodpovednosti za svoj život a viesť ho k samostatnosti;
 • je schopný zabezpečovať primeranú úroveň prevencie, podpory, pomoci, ochrany a kontroly klienta.

 

Štátne skúšky:

Tézy na štátne skúšky Bc denné 2017/2018

Tézy na štátne skúšky Bc externé 2017/2018

 

 

Kontaktný formulár

=