RSS RSS print

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

Garantka štúdia: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Prijímacie  konanie

Prihlášky sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený, zvyčajne do 28.2. príslušného akademického roka. Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia sociálna práca alebo iného príbuzného odboru (pedagogika, psychológia, andragogika, sociológia a iné). Prijímacia skúška má formu písomnej  skúšky zahrňujúcej učivo na úrovni profilových predmetov bakalárskeho študijného programu sociálna práca: Historické, spoločenské a filozofické východiská sociálnej práce, Teória sociálnej práce, Metódy a metodika sociálnej práce, Sociálna politika, Sociálne zabezpečenie.

V prípadoch po ukončení procesu prijímania prihlášok na štúdium, keď počet uchádzačov výrazne neprevyšuje, je rovný, alebo nižší ako plánovaný počet prijatia, môže dekan rozhodnúť o prijatí bez prijímacích skúšok. O tomto rozhodnutí sú uchádzači včas upovedomení písomne.

 

Profil absolventa/absolventky magisterského študijného programu sociálna práca

Absolvent magisterského študijného programu sociálna práca je pripravený pre výkon sociálnej práce v rámci rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR. Získanú odbornosť môže uplatniť v praktickej, teoretickej, metodickej, koncepčnej, projektovej, výskumnej a vedeckej činnosti v rámci organizácií štátnej správy, samosprávy, neziskového sektora a podnikateľskej sféry.

Vedomosti:

Absolvent magisterského študijného programu sociálna práca na PF UMB:

 • má hlboké a prierezové vedomosti z oblasti teórie, metodológie a praxe sociálnej práce;
 • orientuje sa v interdisciplinárnych súvislostiach sociálnej práce a vie ich aplikovať pri riešení sociálnych problémov
 • dokáže vysvetliť a analyzovať teórie metódy a postupy využívané v teoretickej, praktickej, koncepčnej, projektovej a výskumnej činnosti v sociálnej práci.

Zručnosti:

Absolvent magisterského študijného programu sociálna práca na PF UMB :

 • vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať ich a tvorivo využívať pri riešení sociálnych problémov a pri rozvoji odboru sociálna práca
 • dokáže určiť príčiny a dôsledky sociálnych problémov a tvorivým spôsobom ich riešiť. 

Kompetencie:

Absolvent magisterského študijného programu sociálna práca na PF UMB :

 • dokáže navrhovať a implementovať integrované riešenia sociálnych problémov na mikro, mezo a makroúrovni sociálnej práce s využitím moderných metód a prostriedkov;
 • dokáže zrozumiteľne formulovať vlastné názory, aplikovať vhodné prezentačné techniky podľa potrieb a schopností cieľovej skupiny;
 • je schopný reflektovať svoju prácu s ohľadom na etické, profesijné a právne aspekty sociálnej práce a  riadiť svoj osobný rast,  
 • dokáže sa samostatne a kvalifikovane  rozhodovať ako člen, vedúci tímu/organizácie a je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia;
 • je schopný vyhľadávať a určovať typy poskytovaných služieb, ovplyvňovať ich rozvoj,  a tvorivo zužitkovať zdroje, ktoré poskytujú zariadenia alebo inštitúcie v sociálnej sfére;
 • dokáže prispievať k pozitívnym zmenám v odbore.

 

Absolvent profilácie Sociálna práca so seniormi okrem vyššie uvedených vedomostí, zručností a kompetencií:

 • disponuje komplexnými vedomosťami z oblasti sociálnej gerontológie, geriatrie a sociálnej práce so seniormi;
 • je schopný samostatne reflektovať a vyhodnocovať riešené problémy a životné situácie klientov v seniorskom veku,
 • dokáže analyzovať sociálnu situáciu v lokalite/regióne, vytvárať a implementovať koncepčné a strategické riešenia sociálnych problémov seniorov a programy, projekty, a preventívne opatrenia pre riešenie potrieb seniorskej populácie.

 

Absolvent profilácie Sociálna práca s mládežou okrem vyššie uvedených vedomostí, zručností a kompetencií:

 • disponuje vedomosťami o mládeži ako sociálnej skupine  a vedomosťami v oblasti trendov a subkultúr v mládežníckych skupinách;
 • je schopný samostatne reflektovať a vyhodnocovať riešené problémy a životné situácie mládeže,
 • dokáže analyzovať sociálnu situáciu v lokalite/regióne, vytvárať a implementovať koncepčné a strategické riešenia sociálnych problémov mládeže a  programy, projekty, a preventívne opatrenia pre riešenie potrieb rôznych skupín mládeže.

 

Štátne skúšky: Tézy na štátne skúšky Mgr denné a externé 2017/2018

 

Kontaktný formulár

=