RSS RSS print

Rigorózne pokračovanie

V študijnom programe Sociálna práca je možné uchádzať sa o rigorózne konanie

v zmysle Smernice č. 3/2011:  Zásady rigorózneho konania na PF UMB.

Protokol o zadaní témy rigoróznej práce

Prihláška na vykonanie rigoróznej skúšky

Tézy na rigoróznu skúšku

Kontaktný formulár

=