RSS RSS print

Projekty - aktuálne a ukončené

Aktuálne riešené projekty:

Názov projektu: Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy

Typ projektu: výskumný, VEGA

Číslo projektu: VEGA č. 1/0671/17 

Doba riešenia: 2017 – 2019

Suma získaných finančných prostriedkov na rok 2017: 1479,00 Eur.

Vedúca projektu: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Riešiteľky projektu: doc. PhDr. Zlatica Vašašová, PhD., PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD., PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Anotácia: Podstata vedeckého projektu spočíva v empirickom a experimentálnom overovaní vplyvu inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy. V zahraničí niekoľko rokov etablovaná a uznávaná stratégia vyučovania a učenia sa, ktorá integruje zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou sa začína aplikovať aj v našich podmienkach. Sledovanie jej vplyvu na študentov a študentky je však len v začiatkoch. Zámerom projektu je využiť interdisciplinárny, komplexný a holistický prístup založený na dôkladnej syntéze súčasného stavu poznania a kombinácii kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie a vytvoriť teoretickú platformu pre rozvoj ďalšieho bádania v tejto oblasti.

 

Názov projektu : CIVCIL: Competent in Volunteering, Competent in Life (Kompetentný v dobrovoľníctve, kompetentný v živote)
Typ projektu: Erazmus +
Čislo projektu: 2014-2-SK02-KA205-00364
Vedúca projektu za UMB: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Riešitelia z KSP: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Doba riešenia: 2015 - 2017

Anotácia projektu:  V projekte CIVCIL vystupuje Katedra sociálnej práce PF UMB ako partner projektu. Na projekte spolupracujeme s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (koordinátor projektu), Dobrovoľníckym centrum v Cluji, Rumunsko, s Dobrovoľníckym centrom v Osijeku, Chorvátsko, s Pedagogickým lýceom Gheorghe Sincai v Zalau v Rumunsku a s chorvátskou Iniciatívou ´Citizens Democratic Initiative Project´. Projekt CIVCIL sa zameriava na sociálnu inklúziu a zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením prostredníctvom dobrovoľníctva a uznanie kompetencií, ktoré vďaka dobrovoľníckym skúsenostiam nadobudnú. Tento cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom vytvorenia a adaptovania on-line nástrojov umožňujúcich potvrdenie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva. Na Slovensku takýto nástroj vytvorila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2014  s názvom D-zručnosti pre zamestnanie (http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk). Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožní tento projekt vytvoriť on-line nástroje adaptované na ich podmienky v ich krajinách. V rámci projektu partneri vytvoria webovú stránku, kde predstavia nástroje na overovanie a potvrdzovanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva v európskych krajinách. Druhou časťou projektu je vytvorenie osnov a tréningových materiálov a samotná realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Cieľom tréningov je pripraviť pracovníkov a pracovníčky organizácií pre prácu s mladými ľuďmi s určitou formou znevýhodnenia a ich aktivizovanie v oblasti dobrovoľníctva. Očakávaným výsledkom projektu je samotné zapojenie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva, zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte. Projekt podporovaný programom Európskej únie Erazmus +. Viac informácií: www.civcil.eu

 

Ukončené projekty:

Názov projektu: Mladí ľudia v meste Banská Bystrica
Čislo projektu: KOMUNITA-2016/1/014/D
Koordinátorka: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Doba riešenia: november 2016 - marec 2017

Názov projektu : Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku
Typ projektu: Štipendijný program EHP-Slovensko
Čislo projektu: EEA/EHP-SK06-IV-V-02
Vedúca projektu za UMB: PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Riešitelia a riešiteľky z KSP: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD., doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., PhDr. Marek Stachoň, PhD., PhDr. Peter Papšo, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Doba riešenia: 2015 - 2016

Názov projektu: Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií
Typ projektu: KEGA
Čislo projektu: 025UMB-4/2014
Vedúci projektu za UMB: doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Riešitelia z KSP: PhDr. Peter Papšo, PhD.
Doba riešenia: 2014 - 2016

Zoznam projektov riešených KSP v rokoch 2000 - 2014

Kontaktný formulár

=