RSS RSS print

Publikácie na stiahnutie

Životný štýl detí a mládeže v meste Banská Bystrica (2018)

Mobilita na území mesta Banská Bystrica (2018)

Zborník vedeckých štúdií Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici (2017)

Správa o potrebách detí a mládeže v meste Banská Bystrica (2017)

Zborník pozvaných prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie "Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách" (2016)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Perspektívy ochrany detí a mládeže na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách" (2016)

Kuchař, P. - Vaska, L.: Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku (2014)

Kuchař, P. - Vaska, L.: Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia (2014)

Aktuálne otázky teórie, praxe a vzdelávania v sociálnej práci: zborník vedeckých štúdií vydaný pri príležitosti 10. výročia KSP PF UMB (2014)

Rozvojové vzdelávanie (témy a metódy) (2013)

Vaska, L. - Čavojská, K.: Supervízia u začínajúcich profesionálov (2012)

Dobrovoľníctvo – keď pomoc baví a zábava pomáha (2011)

Volunteering – When Help Is Fun and Fun Helps (2011)

Mosty k rodine 2011: Zborník z konferencie konanej 25. 10. 2011 v Banskej Bystrici

Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte intencionálnych a inštitucionálnych reflexií (2010)

Alžbeta Brozmanová Gregorová - Eduard Marček - Alžbeta Mračková: Analýza dobrovoľníctva na Slovensku (2009)

Alžbeta Brozmanová Gregorová a kol.: Tretí sektor a mimovládne organizácie (2009)

Mosty k rodine 3 – sociálna práca s rodinou (Zborník z konferenie konanej v Banskej Bystrici, 1. 10. 2008)

Alžbeta Brozmanová Gregorová: Tvorba a manažment projektov v pomáhajúcich profesiách (2007)

Mosty k rodine – Zborník z konferencie konanej v Banskej Bystrici dňa 16. 5. 2006

Tretí sektor v Banskej Bystrici: Zborník zo seminára konaného dňa 30. septembra 2005

 

Kontaktný formulár

=