RSS RSS print

Service Learning

Na základe vyhodnotenia potrieb študentov a študentiek aplikujeme na Katedre sociálnej práce od akademického roka 2013/2014 stratégiu service learning v rámci troch predmetov. V predmete Tretí sektor a Mimovládne organizácie pokračujeme v aplikácii service learning aj na základe skúseností a reflexií študentov a študentiek získaných v predchádzajúcom období. V rámci predmetu Metodológia vied o človeku aplikujeme service learning po prvýkrát. Novým predmetom, ktorý bol vytvorený riešiteľským tímom, je dvojsemestrálny predmet Service learning, ktorý komplexne reaguje na viaceré identifikované potreby a preferencie študentov a študentiek. Bližšie informácie sa dozviete na: http://www.servicelearning.umb.sk/

 

Kontaktný formulár

=