RSS RSS print

Katedra teológie a katechetiky

Kde nás nájdete:

Katedra teológie a katechetiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Budova F - 1. poschodie
telefón: 048 446 4912

Profil katedry

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov študijných odborov, ktoré garantuje, podľa schválených učebných plánov, v oblasti katechetiky, teológie, misiológie.

Absolventi magisterského štúdia programov v oblasti katechetiky a teológie môžu vykonať rigoróznu skúšku.
Členovia katedry sa podieľajú na publikačnej činnosti v jednotlivých študijných odboroch podľa ročného edičného plánu, a to pre študentov, učiteľov, cirkevné denominácie a verejnosť. Katedra organizuje každoročne vedecké teologické konferencie s medzinárodnou účasťou zamerané na aktuálne dianie v evanjelikálnej teológii, misii, katechetike a diakonii. Výstupy z konferencii sa publikujú v zborníkoch. Tiež vydáva 2x ročne časopis Testimonium fidei. Pedagógovia sa zúčastňujú na zahraničných podujatiach partnerských škôl a organizácií.
Katedra teológie a katechetiky garantuje bakalársky študijný program evanjelikálna teológia a misia, magisterský študijný odbor evanjelikálna teológia a doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.12 Teológia. Hlavné ciele pedagogickej činnosti sú zamerané na zvládnutie výučby kurzov v rámci odborno-teoretického teologického základu, na zabezpečenie odbornej práce budúcich kazateľov, katechétov a diakonických pracovníkov.

Združenie evanjelikálnych cirkví (ZEC) v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB prevádzkuje knižnicu slúžiacu pre študentov KTaK a cirkevnú verejnosť.

Katedra pomáha v oblasti doškoľovania pracovníkov cirkví za účelom získania odbornosti pre kresťanskú výchovu a vzdelávanie, misiu a diakoniu.

Študijné programy katedry evanjelikálnej teológie a misie sú plne akreditované vládnou akreditačnou komisiou.
Katedra sa vnútorne delí na oddelenia historickej teológie, teoretickej a aplikovanej teológie.

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa katedra zameriava na oblasti vplyvu kresťanstva na jednotlivca i spoločnosť, v cirkvi i mimo nej. Aktívne členstvo učiteľov v rôznych kresťanských denomináciách je jedným z významných predpokladov ich úspešného riešenia.

Vedecko-výskumné úlohy (VVÚ) sa riešia z oblastí:

1. kultúrno-umeleckých a spoločenských vied na úrovni vedeckovýskumných úloh inštitucionálneho výskumu schváleného PF VR
2. využitie výsledkov VVÚ:

  • UMB a ďalšie VŠ pracoviská,
  • vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách
  • spoločensko–kultúrne inštitúcie
  • cirkevné denominácie
V oblasti zahraničných stykov sa katedra zameriava na medzinárodnú spoluprácu a na vysokoškolské pracoviská príbuzného charakteru, s inštitúciami najmä v Českej republike, prostredníctvom hosťujúcich prednášateľov a vzájomnej účasti na vedeckých konferenciách, ďalej najmä s vysokými školami v USA a Nemecku.

Katedra gestoruje:

  • bakalársky študijný program evanjelikálna teológia a misia
  • magisterský študijný program evanjelikálna teológia
  • doktorandské štúdium teológie

Profil absolventa:

  • Absolvent bakalárskeho študijného programu evanjelikálna teológia a misia získa teoretickú a metodicko - praktickú prípravu na kresťansky zameranú výchovnú, vzdelávaciu a pastoračnú činnosť. Je schopný pracovať v cirkevných, ekumenických, paracirkevných, štátnych a neštátnych výchovných zariadeniach.
  • Absolvent magisterského študijného programu evanjelikálna teológia získa teoretické poznatky a skúsenosti z oblastí teoretickej, historickej a aplikovanej teológie. Je schopný solídne teologicky pracovať a odborne pôsobiť v cirkvách a iných oblastiach, kde sa vyžaduje teologické vzdelanie. 

Viac o katedre sa môžete dočítať tu.

Členovia katedry

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Funkcia: Vedúca katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.
Funkcia: Zástupca vedúceho katedry
Zaradenie: Odborný asistent
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Todd Patterson, M.Div., PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Zahraničný lektor
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Mgr. Dana Kujnischová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa