RSS RSS print

Katedra výtvarnej kultúry

Kde nás nájdete:

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

telefón: 048 446 4952

Profil katedry

História Katedry výtvarnej kultúry

Vysokoškolskú prípravu učiteľov v oblasti výtvarného (a dnes aj vizuálneho) umenia zabezpečuje na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici Katedra výtvarnej kultúry (skr. KVK). Pole jej pôsobnosti(veda a výučba)vyplýva z prienikov a synergií tých oblastí, ktoré sa pohybujú na osi medzi výtvarno-pedagogickou teóriou a praxou, umeleckou tvorbou a reflexiou širšej vizuálnej kultúry. KVK vznikla v roku 2008 (do septembra 2011 Katedra výtvarnej tvorby a edukácie) integrovaním dvoch pracovísk – Katedry výtvarnej výchovy PF UMB a Katedry výtvarnej tvorby FHV UMB.

Jej počiatky však siahajú k vzniku vysokoškolského štúdia učiteľstva v Banskej Bystrici do školského roku 1949/50, kedy začala vyvíjať činnosť pobočka Pedagogickej fakulty bratislavskej Slovenskej univerzity. Oblasť výtvarnej výchovy na nej vyučoval Ján Holécy (Višňovský, 2005, s. 13 – 23). Avšak protohistóriu katedry (oddelenia) existujúcej na samotnej inštitúcii oficiálne datujeme rokom 1953, kedy bola založená Vyššia pedagogická škola, resp. rokom 1954, kedy na tejto začala výučba. Jej sídlom sa stala reprezentatívna budova niekdajšieho Sládkovičovho gymnázia (dnes sídlo Ekonomickej fakulty UMB na Tajovského ul. 8.) pri Mestskom parku. Táto vzdelávacia inštitúcia sa v roku 1959 transformovala na Pedagogický inštitút, na ktorej 1. septembra 1960 vznikla Katedra výtvarnej výchovy (KVV) vyčlenením z Katedry výchov. K jej zakladajúcim členom patrili Jaroslav Kubička a Dušan Zapletal, ku ktorým postupne pribudli ďalší učitelia: Ján Jánoška, Jaroslav Horyna, Štefan Prukner a Ján Nagy. (Bárdi – Lucinkiewiczová, 2004) Z tohto banskobystrického Pedagogického inštitútu sa v roku 1964 utvorila Pedagogická fakulta. V tom čase na katedru prišli Fedor Klimáček, Jozef Fedora, a František Tanóczky. Do roku 1974 na nej pôsobili aj Klára Kubičková, Štefan Bazovský, Ján Banaš, Karol Dúbravský, Róbert Dúbravec, Mikuláš Palko, Stanislav Balko, Oľga Bukovčanová, Fedora Klimáčková, František Ondro a Miroslav Bárdi.       Učiteľský kolektív sa skladal z aktívnych výtvarníkov, historičiek umenia i výtvarných didaktikov. Z hľadiska personálno – odborného, priestorového i materiálno - technického vybavenia bolo pracovisko schopné zabezpečovať kvalitnú prípravu učiteľov výtvarnej výchovy. V prvom desaťročí poskytovala katedra priestor pre učenie v disciplínach: kresba, grafika, dekoratívna kompozícia a písmo, maľba, modelovanie, výtvarná výroba, technické kreslenie a dejiny umenia. Vzdelávanie sa najprv uskutočňovalo v trojpredmetných kombináciách Slovenský jazyk – dejepis – výtvarná výchova, neskôr dvojkombinačných: Ruský jazyk – výtvarná výchova, Matematika – výtvarná výchova a Slovenský jazyk – výtvarná výchova. Výtvarné vzdelávanie učiteľov bolo prirodzenou súčasťou štúdia pre 1. – 5. roč. ZDŠ.

Okolo polovice sedemdesiatych rokov sa zloženie učiteľského kolektívu katedry menilo. Ostali na nej pôsobiť Ján Banaš, Fedora Klimáčková a Miroslav Bárdi, ku ktorým pribudli Ján Lišaník, Stanislav Tropp (do konca roku 1984), Ján Belko, Jana Kožušková, Oľga Fedorová, Milan Sokol, Jaroslav Kubička a neskôr, v priebehu osemdesiatych rokov aj Štefan Pondelík, Ján Husár, Katarína Michalová-Lucinkiewiczová, Zuzana Kiripolská, Pavol Dobrík, Alena Ťažká, Terézia Kružlicová, Miroslav Brooš a Júlia Buková. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa na katedru vrátil Stanislav Tropp (pôsobil na nej v rámci samostatnej PF v rokoch 1990 – 1992, a v rokoch 1994 – 2002 v rámci PF UMB), po dlhšom čase Štefan Prukner (na KVV pracoval jeden semester v roku 1990), Stanislav Balko (1990 – 1992) a na kratší čas sa jej členom stal aj Alexander Salontay.

KVV sa stala súčasťou  Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1. júla 1992), a na pôde novovzniknutej Fakulty humanitných vied vzniklo pracovisko s názvom Katedra výtvarnej tvorby (KVT). Dve pracoviská jednej univerzity vznikli rozštiepením pôvodnej KVV (akademických pracovníkov i materiálno-technického vybavenia), niekdajšej samostatnej Pedagogickej fakulty a zabezpečovali veľmi podobné študijné programy. Obe sa naďalej orientovali na prípravu budúcich učiteľov všeobecnej výtvarnej výchovy – na KVV PF UMB to bolo vzdelávanie učiteľov pre ročníky 1. – 4. ZŠ, neskôr pribudli kombinácie pre 2. stupeň ZŠ a na KVT FHV UMB pre vzdelávanie výtvarných učiteľov pre sekundárny stupeň vzdelávana. Po šestnástich rokoch (v marci 2008) sa pracoviská opäť spojili.

Z bývalej KVV PF sa do učiteľského kolektívu KVT FHV UMB zaradil Stanislav Tropp, Miroslav Brooš, Ján Lišaník, Stanislav Balko. Počet pedagógov sa na tejto novej katedre postupne rozširoval a v skladbe menil. Pribudli Eva Hnatová (1993), Zuzana Kiripolská (1994) Anton Stolár (1994), Štefan Balázs (1995) Martin Kratochvil (1996), Milan Hnat (1999), Michal Šedík (2002), Mariana Mlynarčíková (2003) a Alena Vrbanová (2007). Na KVT FHV UMB kratší čas pôsobili aj Jozef Brezány, René Baďura, Soňa Vincíková, Robert Brun, Jaroslava Šicková, Zdenek Janči, Ľubomír Polčic, Zuzana Bartková a Zuzana Spišiaková.

Po vzniku UMB bolo personálne zloženie KVV stabilnejšie ako na KVT, avšak výrazne sa štrukturálne zmenilo. Jediným členom KVV PF UMB s akademickým výtvarným vzdelaním bol Alexander Salontay, ostatní disponovali výtvarno-učiteľským vzdelaním (Miroslav Bárdi, Oľga Fedorová, Jana Kožušková, Zuzana Kiripolská (do 1994), Ján Husár, Katarína Michalová-Lucinkiewiczová, Štefan Pondelík). Pedagogický zbor 1. septembra 1994 doplnil Stanislav Tropp, ktorý prestúpil z KVT FHV (Z. Kiripolská zároveň prestúpila na KVT FHV UMB). V porovnaní k predchádzajúcim obdobiam s harmonickým pomerom výtvarných umelcov a výtvarných učiteľov bolo tak zastúpenie pedagógov na katedre s pôvodne učiteľskou profesiou vo veľkej prevahe.     Štruktúra zamestnancov sa na KVV PF UMB od druhej polovice deväťdesiatych rokov čiastočne vyrovnávala príchodom nových učiteľov: teoretika doc. Štefana Gera (od r. 1996 do 2002; od r. 2001 vo funkcii prof.), doc. Milana Sokola (od r. 1996; od r. 2008 vo funkcii prof.), dizajnéra ing. Michala Bartka (od r. 2000; od r. 2009 PhD.) a grafického projektanta prof. Piotra Kunceho v r. 2005. Od tohto času sa činnosť katedry výrazne kvantitatívne ale aj kvalitatívne zintenzívnila vo viacerých oblastiach, predovšetkým publikačnej a organizačnej (poriadenie vedeckých konferencií, workshopov, organizovanie výstav). V roku 2002 sa príchodom Jaroslava Uhela (od 2009 docent) začala odvíjať tradícia účasti pracovníkov katedry na medzinárodných sochárskych sympóziách (v maďarskom Kötegyányi, slovenských Veľkých Ludinciach) a príchodom Kataríny Sokolovej sa do oblasti výskumu a vzdelávania (obsahu študijných programov) dostala aj oblasť mimoškolského vzdelávania – galerijná pedagogika.

Koncepcia obsahu vzdelávania na KVV PF UMB sa od druhej polovice deväťdesiatych rokov stále výraznejšie posúvala smerom k chápaniu umenia ako bázy, prostriedku i cieľa vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov, pričom sa do jej zorného poľa začlenil aj diskurz o vizuálnych médiách a vizuálnej kultúre. Do jej filozofie vysokoškolskej prípravy učiteľov výtvarnej výchovy sa dostalo zdôraznenie receptívneho a kognitívneho rozmeru edukačného procesu. Prostredníctvom publikačnej činnosti členov katedry sa tieto reflexie šírili, ich rešpektovanie odrážajú citácie zdrojov zo strany akademických pracovníkov iných škôl. Príspevok KVV PF UMB do diskurzov o didaktike výtvarného umenia preto môžeme považovať v našom domácom kontexte za významný počin. Hlavnú zásluhu na tomto koncepčnom posune, ako aj na gradovaní aktivít KVV PF UMB mal v deväťdesiatych rokoch S. Tropp (od roku 1998 docent).   Programy KVV PF UMB boli postavené na výtvarných médiách (tvorbe ako kreatívnej výpovedi a ako remesle) a verbálnej a tvorivej interpretácii výtvarných diel a ich aplikovateľnosti vo vzdelávacej praxi v elementárnom a sekundárnom vzdelávaní. Táto profilácia bola odlišná od orientácie filozofie výučby na KVT FHV UMB, ktorá ju stavala viac na arteterapeutických prístupoch vychádzajúcich z tvorivo-humanistickej výchovy a namiesto technickej, remeselnej stránky uprednostňovala výrazové prostriedky výtvarného jazyka bez ich väzieb s remeselnou stránkou (technikami).

Odhliadnuc od týchto koncepčných rozdielov v chápaní kurikula, vznikom dvoch výtvarných katedier (1992) pôsobiacich na PF UMB a FHV UMB v podstate došlo k duplicite študijných programov v oblasti učiteľského vysokoškolského výtvarného vzdelávania na UMB. Takýto stav spôsobil, že konkurenčný boj o študenta neprebiehal len medzi jednotlivými vysokými školami, ale aj v rámci výtvarných katedier existujúcich na dvoch fakultách UMB. Predovšetkým však oslaboval samotnú univerzitu vo výsledkoch výskumu v oblasti umenia, nakoľko výskumný potenciál akademických pracovníkov bol "rozpolený". Integrácia KVV PF a KVT FHV UMB mala zabezpečiť ich posilnenie, a tým aj stabilizáciu nového pracoviska.

Vzdelávanie od roku 2008 prebieha v rámci akreditovaných študijných programov v študijnom odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v študijných programoch: Učiteľstvo výtvarného umenia – jednopredmetové v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Od roku 2010 sa zabezpečuje KVK doktorandský študijný program Didaktika výtvarného umenia vo vednom odbore 1.1.10 Odborová didaktika.

Členovia katedry

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
akad. mal. Eva Hnatová, ArtD.
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
Ing. Michal Bartko, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Profesorka
Barbora Vigašová
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa