doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Kontakt

 • Katedra psychológie
 • Vysokoškolská učiteľka
 • Docentka
Ružová 13
974 01 Banská Bystrica

Kde ma nájdete:

Kancelária:
C 205

Telefón:
048 446 4723

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok12:00 - 14:00
Piatok-
Konzultačné hodiny v ZS 2018/2019 OZNAM !!! Dňa 22.11. sa konzultačné hodiny rušia. MV

Profesijná charakteristika

Vedecko- pedagogická charakteristika

 

I. Základné údaje

I.1 Priezvisko, meno, tituly                                                

VALIHOROVÁ Marta, doc., PhDr., CSc.

I.2 Rok narodenia 

1951

I.3 Názov a adresa pracoviska

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta,   Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica

I.4 E-mailová adresa:

marta.valihorova@umb.sk

II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

 

Názov vysokej školy alebo inštitúcie

Rok

Odbor a program

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava

1974

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, psychológia - pedagogika

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava

1985

pedagogická psychológia

Titul docent

Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

1995

pedagogická psychológia

Titul profesor

 

 

 

Doktor vied

 

 

 

Ďalšie vzdelávanie

 

 

 

III. Zabezpečované činnosti

III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

 

Bakalárske

Diplomové

Dizertačné

Počet

40

36

7

III.2 Aktuálna pedagogická činnosť

Školská psychológia: Mgr. štúdium pedagogicko-psychologický  a sociálno-vedný základ pre učiteľské programy, prednáška – 2014 - doteraz

Pedagogická psychológia: Bc. štúdium učiteľstvo psychológie, prednáška-2014 - doteraz

Školská psychológia: Mgr.c. štúdium učiteľstvo psychológie,  Pedagogika, prednáška – 2014 - doteraz

Pedagogická psychológia III.: Bc. štúdium učiteľstvo psychológie,  etickej výchovy, prednáška – 014 - doteraz

Pedagogická psychológia I.: Bc. štúdium Predškolská a elementárna pedagogika, prednáška – 2014 - doteraz

Pedagogická psychológia II.: Mgr. štúdium Predškolská a elementárna pedagogika, prednáška- 2014 - doteraz

Edukačná psychológia III.:. Mgr. štúdium Predškolská a elementárna pedagogika, prednáška

Pedagogická a školská psychológia – BC prednáška –štúdium Psychológia – 2017 – doteraz

Pedagogická a školská psychológia v praxi – Mgr prednáška –štúdium Psychológia – 2018 – doteraz

Psychologické a sociálne aspekty učenia: Bc. štúdium pedagogicko-psychologický  a sociálno-vedný základ pre učiteľské programy, prednáška (20014/15-doteraz)

 

III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť

Psychologické a sociálne aspekty učenia: Bc. štúdium pedagogicko-psychologický  a sociálno-vedný základ pre učiteľské programy, prednáška (20014/15-doteraz)

Školská psychológia: Mgr. štúdium pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ pre učiteľské programy,  prednáška (20014/15-doteraz

Školská psychológia: mgr.. štúdium učiteľstvo psychológia,  prednáška (20014/15-doteraz

Edukačná psychológia I, II., III:: Mgr. štúdium Predškolská a elementárna pedagogika, prednáška (2007/08-doteraz)

III.4 Aktuálna tvorivá činnosť

1. Názov projektu: Indikátory kvality života v kontexte edukácie

Obdobie riešenia: 2014-2015

Podporovateľ a číslo projektu: VEGA 1/0266/14

Pozícia v projekte: zástupca vedúceho riešiteľa

2.Názov projektu:  Indikátory kvality života v kontexte edukácie. VEGA č.1/0266/14 Obdobie riešenia: 2014-2017

3. Názov projektu: Emocionálne a sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku v kontexte modernej školy

Obdobie riešenia: 2015-2016. Zástupca vedúceho projektu

Podporovateľ a číslo projektu: VEGA 1/0072/15

Pozícia v projekte: vedúca riešiteľka.

4. Názov projektu: Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Obdobie riešenia:  2017-2019

Podporovateľ a číslo projektu:  VEGA 1/0654/17

Pozícia  v projekte spoluriešiteľka

 

 

IV. Profil kvality tvorivej činnosti

IV.1 Prehľad výstupov

 

Celkovo

Za posledných šesť rokov

Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus

4

4

Počet výstupov kategórie A

4

4

Počet výstupov kategórie B

22

16

Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A

5

4

Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby

2

1

Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni

12/4

8 /2

IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  päť.

1.

AAB VALIHOROVÁ M. 2008. Školský psychológ a škola. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008, 107 s. ISBN 978-80-8083-624-5.

2.

ADE  PAŠKOVÁ L., VALIHOROVÁ M. 2010. Life satisfaction of Slovak Teachers´ Lifelong Education and Learning. In The New Educational Review, 2010, 20(1), 157-172, ISSN 1732-6729. Scopus
[PAŠKOVÁ, Lucia (70%) - VALIHOROVÁ, Marta (30%)] (IF=0,08)

3.

AAB VALIHOROVÁ M., SZALAIOVÁ G. 2011. Prosociálnosť a osobnosť žiaka strednej školy. Banská Bystrica:  2011; ISBN 978-80-557-0140-0.   6,994 AH.

4.

 

5.

.

AAA01   VALIHOROVÁ M.:          Specific of school aggression in young school age / Marta Valihorová, Lucia Pašková ... [et al.] ; rec. Eva Gajdošová, Zlata Vašašová, Andrzej Urbanek. - 1. vyd. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, 2017. - 158 s. [9,76 AH]. - ISBN 978-83-61612-28-5
[VALIHOROVÁ, Marta (7%) - PAŠKOVÁ, Lucia (37%) - STEHLÍKOVÁ, Jana (36%) - PILKOVÁ, Janka (14%) - HUĽOVÁ, Zlatica (6%) - GAJDOŠOVÁ, Eva (rec.) - VAŠAŠOVÁ, Zlata (rec.) - URBANEK, Andrzej (rec.)]. - This was the reason why we decided to focus, within the framework VEGA (VEGA No. 1/0099/15 with the title Emotional and Social Aspects of Aggression in School Age in the Context of Modern School), on the aggression and bullying of pupils in theprimary stage of education. The result of this process is atranslated monograph.

 

AAB01   VALIHOROVÁ M.           Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii / Marta Valihorová, Janka Pilková ; rec. Eva Gajdošová, Marta Popelková, Lada Kaliská. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 147 s. [7,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1059-4
[VALIHOROVÁ, Marta (50%) - PILKOVÁ, Janka (50%) - GAJDOŠOVÁ, Eva (rec.) - POPELKOVÁ, Marta (rec.) - KALISKÁ, Lada (rec.)]. - Vydanie tejto monografie bolo podporené grantom VEGA č. 1/0072/15 Emocionálno-sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku v kontexte modernej školy, zodpovedná riešiteľka Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

 

IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov.

1.

ADM STEHLÍKOVÁ J., VALIHOROVÁ M, 2016. Possibilities of targeted Development of empathy in teachers’ undergraduate training. In The New Educational Review. 2016, 45(3), 188-198, ISSN 1732-6729. Databáza: Scopus, Web of Science. (kategória A)

2.

ADD  PAPŠOVÁ M., VALIHOROVÁ M., NÁBĚLKOVÁ E. 2012. Exploring the moderating effect of field dependence-independence on relationship between pupil´s school satisfaction and social classroom atmosphere. In Studia Psychologica, 2012, 54(2), 125-136, ISSN 0039-3320. Databáza: Web of Science, Current Contents Connect. (kategória A, IF=0,26)
[PAPŠOVÁ, M. (34%) - VALIHOROVÁ, M. (33%) - NÁBĚLKOVÁ, E. (33%)]. 

3.

AAB VALIHOROVÁ M., SZALAIOVÁ G. 2011. Prosociálnosť a osobnosť žiaka strednej školy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta,, 2011, ISBN 978-80-557-0140-0. 6,994 AH

4.

AEC VALIHOROVÁ M., VRÁNOVÁ M. 2010. Kvalita života vysokoškolákov. In Almanach Komunikacji Spolecznej / vedec. red. Aleksandra Dabrowska, Artur Kniejski, Dorota Wieczorek, Namyslów : Przedsiebiorstwo Graficzne Drukmasz, 2010, ISBN 978-83-926832-9-2, s. 261-276.

5.

ABD VALIHOROVÁ M. 2010. Škola ako determinant utvárania osobnosti. In Determinanty rozvoja osobnosti človeka : škola ako faktor rozvoja osobnosti dieťaťa / PAŠKOVÁ L. (Ed.), Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010, ISBN 978-80-8083-995-6, s.7-53.

IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. Maximálne päť projektov.

1.

Názov projektu: Násilie na školách

Obdobie riešenia: 2006-2009

Podporovateľ a číslo projektu: VEGA 1/3694/06 

Pozícia v projekte: zástupkyňa vedúceho riešiteľa

2.

Názov projektu: Kvalita – ašpirujú vysokoškoláci na zmysluplný život?  

Obdobie riešenia: 2008-2011

Podporovateľ a číslo projektu: VEGA 1/0765/08  

Pozícia v projekte: vedúca riešiteľka

3.

Názov projektu: Emocionálno-sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku

Obdobie riešenia: 2015-2017

Podporovateľ a číslo projektu: VEGA 1/0072/15

Pozícia v projekte: vedúca riešiteľka

4.

5.

 

       

Názov projektu: Indikátory kvality života v kontexte edukácie

Obdobie riešenia: 2014-2016

Podporovateľ a číslo projektu: VEGA 1/0266/14

Pozícia v projekte: zástupkyňa vedúceho riešiteľa

 

Názov projektu: Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Obdobie riešenia:  2017-2019

Podporovateľ a číslo projektu:  VEGA 1/0654/17

Pozícia  v projekte:   spoluriešiteľka

 

 

IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.

1.

AAB KAČÁNI V., FLEŠKOVÁ M., KAČÁNIOVÁ J., VALIHOROVÁ M. 1999. Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1999., 214 s., ISBN 80-08-02830-0.

 

Ohlasy a citácie:

 1. [4] VAŠAŠOVÁ, Z. Kapitoly zo všeobecnej psychológie : (vysokoškolské učebné texty). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 128 s. ISBN 80-8083-089-4.
 2. [3] KOHOUTEK, R. Koncepce výuky patopsychologie pro sociální pedagogy. In Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007 : sborník příspěvků z odborného semináře. Brno : Institut mezioborových studií, 2007. ISBN 978-80-902936-9-4, s. 142-155.
 3. [1] VAŠAŠOVÁ, Z. The Influence of Criterion-Referenced Assessment on Students Attitudes towards Education. In The New educational reviewI, 2010, 20(1),261-274, ISSN 1732-6729, Scopus (IF=0,08)
 4. [4] VIŠŇOVSKÝ, Ľ., BABICOVÁ, Z. Triedny učiteľ a spolupráca školy s rodinou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. 153 s. ISBN 978-80-557-0507-1.

2.

AAB VALIHOROVÁ M. 2008. Školský psychológ a škola. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. 2008, 107 s, ISBN 978-80-8083-624-5.   

 

Ohlasy a citácie:

 1. [4] ŠIMEGOVÁ ADAMÍK, M., LEHENOVÁ, A. Možnosti psychológie. In Šikanovanie v prostredí školy : (možnosti prevencie a zvládania). Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-8082-484-6, s. 194-204.
 2. [4] LAJČIAKOVÁ, J., PAĽOVÁ, M. Klíma školskej triedy a jej hodnotenie žiakmi. In Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII. : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 20. výročia založenia samostatnej Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 17.-18.10.2011. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0312-1, s. 340-352.
 3. [1] VAŠAŠOVÁ, Z. The Influence of Criterion-Referenced Assessment on Students Attitudes towards Education. In The New educational review, 2010, 20(1), 261-274, ISSN 1732-6729, Scopus (IF=0,08)
 4. [3] KALISKÁ, L. Learning Style - A Way Towards Life-long Learning Interest. In New Architectures in the European Higher Education Area : Konferenzband, Wien, 7. und 8. Mai 2009. Wien : Deutsche Nationalbibliothek, 2009. ISBN 978-3-643-50024-3, s. 289-296.
 5. [3] KALISKÁ, L. Rozvoj celoživotného záujmu o učenie sa v prostredí vysokoškolskej edukácie. In Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009. ISBN 978-80-7414-193-5, s. 224-229.
 6. [4] LAJČIAKOVÁ, J. Prostredie podnecujúce rozvoj osobnosti žiaka. In Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0239-1, s. 330-345.
 7. [4] ADAMÍK ŠIMEGOVÁ, M. Úlohy školského psychológa v hodnotení vzťahu žiaka k vyučovaciemu predmetu na základnej škole. In Školský psychológ pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra : Paneurópska vysoká škola, 2012. ISBN 978-80-89453-03-0, s. 157-162.
 8. [4] KALISKÁ, L. Vyučovanie zamerané na učebné štýly. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. 94 s. ISBN 978-80-557-0513-2.
 9. [4] ADAMÍK-ŠIMEGOVÁ, M. Psychológ a školský psychológ v podpore mentálneho zdravia v školách a kvality života v edukácii. In Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy 4. - 5. september 2014. Bratislava : Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, 2014. ISBN 978-80-89453-05-4, s. 196-201.

10. [3] ADAMÍK-ŠIMEGOVÁ, M. Školský sociálny pedagóg a školský psychológ - vybrané možnosti práce a spolupráce odborných zamestnancov v školskom prostredí. In Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno : Institut medzioborových studií, 2014. ISBN 978-80-88010-01-2, s. 12-19.

3.

BCI VALIHOROVÁ M. 2010. Psychologické aspekty výchovy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010,111 s., ISBN 978-80-557-0025-0. 

 

Ohlasy a citácie:

1.[4] KALISKÁ, L. Úspešná inteligencia a možnosti jej rozvíjania v škole. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. 159 s. ISBN 978-80-557-0309-1.

2.[4] KALISKÁ, L., BAKOVÁ, J. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie ako predpoklad efektívneho fungovania zdravotnej školy. In Zdravá škola. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-557-0111-0, s. 459-463.

3.[3] STEBILA, J. Review climate in teaching a subject technology. In Současné trendy v oblasti popularizace Technického vzdělávaní na základných, stredných a vysokých školách : strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, 2013. ISBN 978-80-7414-577-3, s. 208-213.

4.[3] HUĽOVÁ, Z. Autoevalvácia kompetencií učiteľov primárnej školy. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti : sborník příspěvků. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. ISBN 978-80-7414-602-2, s. 527-533.

5.[4] KUKOVÁ, K. Možnosti arteterapie v edukačnom procese na základnej škole. In Hommage à Edith Kramer : medzinárodná elektronická konferencia, 1. - 15. júna 2015 [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015 [cit. 2015-09-17]. [32] s. Dostupné na: http://konferencia.terratherapeutica.sk/?p=330

4.

ACB GAJDOŠOVÁ E., HERÉNYIOVÁ G., VALIHOROVÁ M. 2010. Školská psychológia. Bratislava : Stimul, 2010. - 208 s., ISBN 978-80-89236-81-7.   
[GAJDOŠOVÁ, E. (40%) - HERÉNYIOVÁ, G. (30%) - VALIHOROVÁ, M. (30%)]

 

Ohlasy a citácie:

1.[3] KAVENSKÁ, V., SMÉKALOVÁ, E., ŠMAHAJ, J. Výzkum v oblasti školní psychologie v České republice. In Psychologie : elektronický časopis ČMPS [online]. 2011, roč. 5, č. 4, s. 55-67 [cit. 2013-12-18]. ISSN 1802-8853. Dostupné na: http://e-psycholog.eu/pdf/kavenska-etal.pdf

2.[4] LAJČIAKOVÁ, J. Edukácia dieťaťa a ADHD na preprimárnom stupni vzdelávania. In Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy 4. - 5. september 2014. Bratislava : Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, 2014. ISBN 978-80-89453-05-4, s. 110-116.

3.[1] KAVENSKA, V., SMEKALOVA, E., SMAHAJ, J. School psychologists view on some aspects of their work. In PhD existence II : Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Olomouc, 30th-31st January 2012. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3037-9, pp. 117-123., WoS

5.

AAB VALIHOROVÁ M., SZALAIOVÁ G. 2011. Prosociálnosť a osobnosť žiaka strednej školy. Banská Bystrica, 2011, ISBN 978-80-557-0140-0.   6,994 AH  

 

Ohlasy a citácie:

1.[4] KALISKÁ, L. Úspešná inteligencia a možnosti jej rozvíjania v škole. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. 159 s. ISBN 978-80-557-0309-1.

2.[3] STEHLÍKOVÁ, J. Program rozvoja prosociálneho správania u vysokoškolákov - budúcich učiteľov. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. : sborník příspěvků z mezinárodní konference dne 1.-2. října 2012. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3374-5, s. 170-183.

3.[3] EMMEROVÁ, I. Sociálnopatologické javy v Slovenskej republike a participácia sociálnych pracovníkov pri ich riešení a prevencii. In Wyzwania pracy socjalnej: odsłony Polskiego i Słowackiego życia spolecznego. Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2013. ISBN 978-83-62617-32-6, s. 223-266.

4.[4] HUĽOVÁ, Z. Kvalita vzdelávania a vzdelávacej politiky ako determinant trvalo udržateľného sociálneho rozvoja. In 1. vyšehradské stretnutie "Sociálne služby ako pilier európskej spoločnosti" : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra, 25. - 26. apríla 2013. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0463-7, s. 603-613.

5.[4] STEHLÍKOVÁ, J. "E" - program rozvoja empatie. In Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Paneurópskej vysokej školy pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, 4. - 5. september 2014. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie, 2014. ISBN 978-80-89453-05-4, s. 94-100.

6.[3] FRIDRICHOVÁ, P. Inovácie v etickej výchove v primárnom vzdelávaní : dilemy teórie a praxe. In Nauczyciel : teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn : Wydawnictwo Galeria "Na Gojach", 2015. ISBN 978-83-60551-61-5, s. 149-172.

IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

1. Členka redakčnej rady  „Psychologie a její kontexty“. Odborný recenzovaný časopis, FF OU v Ostravě, ČR.

2. Člen redakčnej rady „Múzy v škole“, vydávaný PF UMB.

3. Členka redakčnej rady časopisu „Školský psychológ/Školní psycholog“ vydávaný Testforum, Brno.

4. Členka redakčnej rady Pedagogická revue vydáva ŠPU v Bratislave.

5. Členka redakčnej rady časopisu  Aplikovaná psychologie vydáva Vysoká škola aplikované psychologie, ČR

6. Členka  Medzinárodnej organizácie International School Psychology Association (ISPA)

7. Od roku 1993  - členka výkonného výboru AŠP SR a ČR

8. predseda AŠP SR a ČR  (2010-2013) a od r. 2016

9. Členka pracovnej skupiny na tvorbu profesijných štandardov školský psychológ

10.Členka Národného fóra pre celoživotného  poradenstva, ktoré riadi Národný ústav celoživotného vzdelávania poverená Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

11. Garantka a lektorka akreditačného inovačného vzdelávacieho programu „Inovačné vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock – Johnson International Editions“ a „Inovačné  interpretačno- supervízne vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock – Johnson“ akreditované MŠ SR (2014-2016)

12.Garantka a lektorka akreditačného vzdelávacieho programu „Druhý krok“ pre materské a základné školy, školské kluby, domovy (2010-2016);

13.Členka VR PEVŠ v Bratislave a členka odborovej komisie pre psychológiu na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave.

14. Garantka experimentálneho overovania projektu: Dopad inkluzívnej základnej školy na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so ŠVVP a intaktných žiakov. Schválený ŠVVŠ SR na roky 20116/2017 – 2018/2019

V. Doplňujúce informácie

1.Absolvovanie kurzov: Muzikoterapia, Adlerova terapia, Satirovej terapeutický rodinný kurz.

2.Účasť na medzinárodných podujatiach – Colloqium v Bostone, Melbourne, Banskej Bystrici, Egri, Istanbule.

V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom

Lektorka programu  „Druhý krok:“ - Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách pre odborných zamestnancov.

V.2 Ďalšie aktivity

Zahraničné stáže: r. 2007  Filozofická fakulta , Ostravská univerzita v Ostrave - program Erazmus

                             r. 2008   Pedagogická fakulta KU Praha – program Erazmus

Posudzovanie projektov VEGA, KEGA, APVV

Kontaktný formulár

=