print

Akademický senát

Predseda AS PF UMB

PhDr. Marek Stachoň, PhD. |
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, predseda AS PF UMB, Koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a program Erasmus+,člen Komisie fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 
Odborný asistent 
marek.stachon@umb.sk
A 002/1 
048 446 4785

Podpredsedníčka AS PF UMB

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Podpredsedníčka AS Pedagogickej fakulty UMB, t.č. MD 
Odborná asistentka 
zuzana.heinzova@umb.sk
C 104 
048 446 4714

Tajomníčka AS PF UMB

 

Mgr. Zuzana Zvarová |
Mgr. Zuzana Zvarová
Sekretárka, katedrová koordinátorka pre webstránku, vedenie katedrovej knižnice, tajomníčka AS PF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zuzana.zvarova@umb.sk
C 207 
048 446 4852

Členky a členovia AS PF UMB

Mgr.Mariana Cabanová, PhD. |
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry, kat. koordinátor programu E+, člen komisie pre medz. spol. a vzť. s verejnosťou, členka AS PF UMB 
Odborná asistentka 
mariana.cabanova@umb.sk
C 223 
048 446 4863

Mgr.  Andrea Fudorová |
Mgr. Andrea Fudorová
Referentka, Vedúca študijného oddelenia, členka Akademického senátu PF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.fudorova@umb.sk
AB 117 
048 446 4263

Ing. Dušan Jelšic |
Ing. Dušan Jelšic
Referent, Technik, Správca počítačovej siete 
Nepedagogický zamestnanec 
dusan.jelsic@umb.sk
A 008 
048 446 4422

doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. |
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality... 
Odborný asistent 
jan.kalisky@umb.sk
A 110 
048 446 4317

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD. |
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, katedrový koordinátor pre webstránku, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ, katedrový koordinátor rozvrhu a výučby, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen AS PF UMB, vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jaroslav.madar@umb.sk
F 215 
048 446 4916

Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
livia.nemcova@umb.sk
C126 
048 446 4759

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. |
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry 
Docentka 
miriam.niklova@umb.sk
C 124 
048 446 4764

Mgr. Robert Sabo, PhD. |
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
robert.sabo@umb.sk
C 226 
048 446 4857

Mgr. Martin Schubert, PhD. |
Mgr. Martin Schubert, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho Katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB 
Odborný asistent 
martin.schubert@umb.sk
C 012 
048 446 4619

Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť 
Odborný asistent 
martin.urban@umb.sk
A317 
048 446 4272

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. |
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka 
Odborná asistentka 
beata.zitniakova-gurgova@umb.sk
C 203 
048 446 4725

Študentská časť AS PF UMB

 

Zástupcovia a zástupkyne PF UMB v AS UMB:

za zamestnaneckú časť PF UMB:

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. |
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Predseda Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. |
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg 
Docent 
albin.masarik@umb.sk
F 214 
048 446 4917

Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť 
Odborný asistent 
martin.urban@umb.sk
A317 
048 446 4272

za študentskú časť PF UMB:
Lucia Remišová - lucia.remisova@studenti.umb.sk
Bc. Silvia Danišová - silvia.danisova@studenti.umb.sk

 

Delegát PF UMB v RVŠ SR:

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. |
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie. 
Profesor 
jaroslav.uhel@umb.sk
C 301 
048 446 4958

 

 

Kontaktný formulár

=