print

O fakulte

Pedagogická fakulta UMB začala svoju histó­riu písať v školskom roku 1949/1950, kedy bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedago­gickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bra­tislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedago­gická škola. Dňa 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta. Nová história Pedago­gickej fakulty sa začala písať v júli 1992, keď sa sta­la súčasťou Univerzity Mateja Bela.

Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie. Výchovno-vzdelávací proces na fakulte zabezpečuje 9 katedier, na ktorých pracuje 111 vysokoškolských učiteľov.

Štúdium na PF UMB prebieha v akreditovaných študij­ných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysoko­školského štúdia. Hlavná podmienka pre štúdium na fakulte je úspešné absolvovanie maturitnej a prijímacej skúšky. Prijíma­cie skúšky majú väčšinou písomnú formu. Vo vybraných učiteľských špecializáciách sa realizujú talentové alebo praktické prijímacie skúšky.

Vedecko-výskumná činnosť fakulty sa orientuje na základný, ale najmä na aplikovaný výskum v oblasti teórie vyučovania jednot­livých predmetov pedagogiky, psychológie, sociálnej práce, umenia a evanjelikálnej teológie. Učitelia fakulty pravidelne riešia grantové projekty VEGA, KEGA a APVV. Výsledky svojej práce publikujú v domá­cich a zahraničných časopisoch, zúčastňujú sa domácich a medzinárodných vedeckých a odborných konferencií. Fakulta sa anga­žuje aj v grantových projektoch v spolupráci s partnerskými vysokými školami v SR i v za­hraničí a v grantoch Európskeho sociálneho fondu. PF UMB pravidelne organizuje me­dzinárodné vedecké konferencie.

Na prezen­táciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti fakulta vydáva zborník vedecko-výskumných prác zamestnancov fakulty Acta Universitatis Matthiae Belii - Pedagogická fakulta, vydáva zborníky vedecko-výskumných prác končia­cich projektov, ako aj zborníky jednotlivých katedier. PF taktiež vydáva vedecké mono­grafie a vysokoškolské učebné texty, a to aj v spolupráci s partnerskými VŠ v zahrani­čí. PF UMB spolu s Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity a Sliezskou univerzitou v Katoviciach vydávajú medzinárodný ve­decký časopis The New Educational Review, ktorý vychádza štvrťročne a umožňuje pre­zentovať výsledky práce všetkých učiteľov PF UMB.

Po reštrukturalizácii učiteľských fakúlt UMB môže PF rozvíjať vo väčšej mie­re aj umelecké aktivity v oblasti hudobné­ho umenia, a to najmä zborového spevu, ďalej v oblasti výtvarného umenia, kde sa prezen­tuje hlavne na výstavách výtvarných prác. Do vedecko-výskumnej činnosti učiteľov fakulty sa zapájajú aj študenti vyšších roč­níkov prostredníctvom študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti.

Fakulta a jej katedry spolupracujú s príbuznými zahra­ničnými inštitúciami vysokoškolského vzde­lávania v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Belgicku, Švajčiarsku, USA, Holandsku a Srbsku. Učitelia fakulty sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných konferenciách a sú členmi medzinárodných organizácií. Fakulta realizuje rozvoj medzi­národnej spolupráce v zmysle Boloňskej de­klarácie a podporuje medzinárodné mobility študentov a učiteľov. Spolupracuje so zahra­ničnými partnermi v rámci programu ERASMUS, ako aj na základe zmlúv v rámci medzinárodných projektov. Zmluvné vzťahy PF UMB sú založené na špecifických potrebách fakul­ty, resp. jednotlivých katedier. Zahraničnými zmluvnými part­nermi fakulty sú vysokoškolské inštitúcie v mestách Ostrihom, Krakow, Praha, Opole, Szarvaš, Bydgoszcz, Eger, Lublin, Nový Sad, Olomouc, Ústí nad Labem a Ostrava.

Kontaktný formulár

=