print

O združení

Združenie je dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou. Má charakter otvorenej občianskej organizácie, ktorej poslaním je prispievať prostredníctvom svojich cieľov k rozširovaniu odborného poznania v oblasti pedagogických a spoločenských vied formou výmeny odborných vedomostí a skúseností, vzdelávacích a školiacich aktivít, rozvíjaním vedy a výskumu a iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov.

V spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB organizuje odborné a vzdelávacie aktivity v súlade so zákonom 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, predovšetkým formou celoživotného vzdelávania.

Kontaktný formulár

=