print

Odd. ekonomicko-prevádzkových a majetkovo-správnych činností

Kontakt:

Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Dekanát AB 115
telefón: 048 446 4244
e-mail: zelmira.bartikova@umb.sk

Odd. ekonomicko-prevádzkových a majetkovo-správnych činností

PaedDr. Želmíra Bartíková |
PaedDr. Želmíra Bartíková
Referentka, Poverená vedením Odd. EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zelmira.bartikova@umb.sk
AB 112 
048 446 4244

Ing. Anna Babeľová |
Ing. Anna Babeľová
Referentka, Oddelenie EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.babelova@umb.sk
AB 115 
048 446 4247

Mgr. Jana Balleková |
Mgr. Jana Balleková
Referentka, Oddelenie EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.ballekova@umb.sk
AB 114 
048 446 4246

Anna Eibnerová |
Anna Eibnerová
Referentka, Oddelenie EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.eibnerova@umb.sk
AB 113 
048 446 4245