print

Systém kvality

Jednou zo strategických orientácií Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „PF UMB") je dosahovanie kvality služieb, ktoré poskytuje verejná vysoká škola. Systém kvality PF UMB vznikol ako implementácia systémov manažérstva kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Organizácia vnútorného systému kvality na PF UMB je tvorená v spolupráci s Radou kvality UMB, predstaviteľom manažmentu UMB pre kvalitu, manažérom kvality a internými audítormi kvality. Systém kvality zabezpečuje rozvíjanie významu kvality vo všetkých organizačných zložkách PF UMB. V súlade so schválenými koncepčnými dokumentami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a PF UMB, s revidovanou normou ISO 9001:2015 a kritériami komplexnej akreditácie stanovuje PF UMB vlastné ciele a politiku kvality. Hlavným poslaním  vnútorného systému kvality PF UMB je rozvíjať význam kvality vo všetkých procesoch realizovaných na PF UMB, vytvárať vhodné podmienky na zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov PF UMB, neustále zlepšovať spokojnosť študentov s poskytovanými službami a dosiahnuť uznanie PF UMB v očiach verejnosti.

Dokumenty súvisiace so systémom kvality PF UMB nájdete na tejto stránke a na stránke UMB v sekcii Systém kvality UMB: https://www.umb.sk/o-nas/informacie/system-kvality-umb/

Kontaktný formulár

=