print

Vedeckovýskumná činnosť

Priority vedecko-výskumnej činnosti PF UMB vyplývajú z Dlhodobého zámeru rozvoja Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2008 – 2013, ktorý  vychádza  z poslania, vízie, základných princípov, hodnôt, strategických zámerov a cieľov Univerzity Mateja Bela.

Konkrétne ide o:

 1. Dosiahnuť medzinárodnú dimenziu a medzinárodne uznávanú kvalitu  vedecko-výskumných činností na UMB. Táto priorita  je na PF UMB napĺňaná  najmä oblasťou vedecko-výskumných aktivít a riešenia vedecko-výskumných projektov a oblasťou publikačnej a edičnej činnosti.
 2. Dobudovať a zvýšiť výskumnú kapacitu UMB v oblasti ľudských zdrojov a materiálno-technickú základňu vedeckého výskumu. Táto priorita  je na PF UMB  napĺňaná  najmä podporou kvalifikačného rastu pracovníkov, oblasťou doktorandského štúdia a tvorbou  materiálno-technickej základne výskumných aktivít.

Vedecká profilácia PF UMB vyplýva aj  zo zamerania učiteľov fakulty na príslušné oblasti výskumu, ktoré korešpondujú so študijnými odbormi a programami, ktoré fakulta zabezpečovala a zabezpečuje. Prioritne sa fakulta orientuje na vzdelávanie učiteľov, sociálnych pracovníkov, andragógov  a teológov, ako aj odborníkov v oblasti didaktiky umeleckých predmetov. Z tohto zamerania vyplýva aj vedeckovýskumná a umelecká orientácia pracovníkov, študijné programy doktorandského štúdia, ako aj  edičná a publikačná činnosť.

Za  obdobie (od r. 2008 – 2013) sa vedenie fakulty snažilo vytvoriť také podmienky, aby sa vyššie uvedené aktivity mohli rozvíjať – napr. spolufinancovanie edičnej činnosti, účasti na zahraničných  medzinárodných konferenciách, podávanie  projektov, racionalizácia pracovných  podmienok na plnenie kritérií kvalifikačného rastu, zriadenie Inštitútu pedagogických vied pri Centre  vedy a výskumu UMB a pod. 

Vedeckovýskumná a umelecká orientácia PF UMB bola  v sledovanom  období  zameraná na tieto oblasti výskumu:

 • Oblasť  výskumu 1. Pedagogické vedy:
  Katedra pedagogiky, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Katedra andragogiky; Katedra hudobnej kultúry, Katedra výtvarnej kultúry;
 • Oblasť výskumu 2.  Humanitné vedy:
  Katedra teológie a katechetiky;
 • Oblasť výskumu 6. Sociálne a behaviorálne vedy:
  Katedra sociálnej práce, Katedra psychológie.

Priorita č. 1:  Kvalita  vedecko-výskumných činností

Prioritou vedeckovýskumnej činnosti je riešenie vedecko-výskumných projektov. V tejto súvislosti PF UMB vytvára podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť napr. tým, že:

 1. Personálne posilňuje katedry s vysokými pedagogickými úväzkami a výkonmi vo vede.
 2. Na niektorých katedrách došlo k prerozdeleniu pedagogických úväzkov u tých pracovníkov, ktorí sú zapojení do vedecko-výskumnej činnosti, resp. ktorí sa pripravujú na habilitačné (vymenúvacie) konanie.
 3. Rozdelenie pedagogických úväzkov s akceptáciou zaťaženosti pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení výskumných úloh..
 4. Prerozdelenie pracovných úloh  súvisiacich s Organizačným poriadkom PF UMB, s cieľom znížiť zaťaženosť jednotlivcov v záujme vedeckej činnosti.
 5. V r. 2011 sa PF UMB podieľala na zriadení Inštitútu pedagogických vied, ktorý vznikol pri Centre vedy a výskumu UMB. Jedným z cieľov je aj možnosť zapojenia sa našich pracovníkov do riešenia medzinárodných projektov, napr. 7 RP a iných, ktoré sú vyhlasované EK.

Prehľad  získaných projektov na PF UMB

Rok

Projekty

VEGA

KEGA

APVV

UGA*

INÉ

2008

7

2

1

0

0

2009

1

0

0

3

0

2010

4

0

1

7

3

2011

3

4

1

9

1

2012

5

2

1

6

0

2013

2

1

0

0

1

 * UGA  - Univerzitná grantová agentúra, ktorá bola  zameraná na podporu vedecko-výskumných aktivít interných doktorandov, resp. mladých tvorivých pracovníkov do veku  35 rokov. Predkladané projekty boli posudzované dvomi nezávislými hodnotiteľmi a museli spĺňať požadované  kritériá. Od r. 2013 UGA ukončila svoju činnosť.

PF UMB sa podieľa aj  na riešení projektov, ktoré vychádzali z externého prostredia  a ich výstupy mali charakter aplikovaných výskumov:

 • Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. S. Kariková, PhD. realizovali výskumný projekt „Analýza vzdelávacích potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí“, na základe požiadavky MŠVaV a Úradu vlády SR  pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ukončenie projektu v r. 2011).
 • Prof. PhDr. S. Kariková, PhD.  je vedúcou riešiteľkou projektu pre MŠVaV SR, Sekcia medzinárodnej spolupráce – Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Ukončenie projektu v r. 2013. Spoluriešitelia: doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD., PaedDr. Eva Ďurošová, PhD., Doc. PeadDr. M. Krystoň, CSc.,dr. Zlatica Huľová, dr. Miroslava Gašparová, dr. Katarína Vančíková, dr. Simoneta Babiaková, dr. Ružena Tomkuliaková.
 • Dr. h. c. Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. a PhDr. Štefan Porubský, PhD. – GAČR  - „Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“. Riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta UK  v Prahe., spolupracujúce pracovisko: Centrum pedagogického výzkumu PF MU Brno. Doba riešenia: 2006 – 2010.

V súčasnosti sú schválené dve aktivity v projekte Mobility – podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB ITMS kód projektu: 26110230082 – pripravený v 2012 a  schválený v novembri 2012 pre roky 2013 – 2015, rozpočet pre 2 aktivity: 59 480,50 Eur a 52.740,90 Eur,  pod vedením koordinátorky D. Hanesovej. Tieto aktivity sú zamerané na získanie zahraničných idborníkov - špičkových expertov:

 1. pre oblasť výskumu a evalvácie – prof. S. Saari (Fínsko),
 2. pre oblasť rozvoja didaktiky cudzích jazykov na PF UMB – doc. J. Kovács (Maďarsko).

Rozvojový projekt MŠVVaŠ 002UMB-2/2013 Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov, ktorý rieši spoločne 5 univerzít
Projekt koordinuje UMB (PF + Inštitút pedagogických vied) a zúčastňuje sa UK Bratislava, UPJŠ Košice, PU Prešov, UKF Nitra
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
spoluriešitelia z PF – Porubský, Doušková, Pavlov, Babicová, Fridrichová, Tomengová.

Ústav informácií a prognóz školstva

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“
Meno a priezvisko: PaedDr, Ružena Tomkuliaková, PhD.
Pozícia: Aktívny pedagogický zamestnanec - spracovateľ digitálnych objektov.
Dĺžka trvania: 2013 - 2015.

Projekt: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt spolufinancovaný zo zdrojov ESF
ITMS: 26130130095
Názov projektu: Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
Kód výzvy: OPV/K/NP/2012-11.

Pozície:

 • Tvorcovia vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania
 • Experti na analýzu vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov pre inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
 • Garant vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

Meno a priezvisko: PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Priorita č. 2: Edičná, publikačná a umelecká  činnosť

PF  sa snaží v maximálnej miere podporovať edičnú a publikačnú činnosť zamestnancov a preto poskytuje  finančné zdroje aj mimo zdrojov zo štátneho rozpočtu (POČ, OZ Pedagóg). Z mimorozpočtových zdrojov sme zakúpili vlastný tlačiarenský stroj, ktorý umožňuje rýchlejšie vydávanie učebných textov a monografií.

PF UMB naďalej rozvíja spoluprácu so Sliezskou univerzitou v Katoviciach a Ostravskou univerzitou pri vydávaní vedeckého časopisu The New Educational Review. Za významný úspech považujme to, že tento časopis je od januára 2007 zaradený do citačného indexu sociálnych vied (SSCI) v rámci Thomson Scientific Master Journal List a v rámci novej Vyhlášky č.456/2012  sa môžu výstupu tohto  časopisu  uvádzať  v kategórii ADM (ADN) – Vedecké práce v zahraničných (domácich) časopisoch registrovaných v databázach  Web of Science alebo SCOPUS. Pracovníci PF UMB v tomto periodiku pravidelne publikujú a šiesti  sú aj členovia vedeckej rady tohto periodika.

Minimálne 1x ročne vydáva PF UMB zborník vedecko-výskumných prác Acta Universitatis Matthaei Belii.

PF UMB sa snaží zvyšovať podiel kvalitných výstupov aj  využívaním  recipročného vydávania titulov v spolupráci so  zahraničnými univerzitami.          

POČET KVALITNÝCH  VÝSTUPOV

A1 – vedecké monografie, A2 – učebnice, B – vedecké štúdie v karentovaných časopisoch,

Rok

Kategórie

A1

vedecké monografie a

kapitoly vo vedeckých monografiách

A2

VŠ učebnice

a učebné texty

B

vedecké štúdie

v karentovaných časopisoch

2008

21

12

0

2009

47

21

1

2010

45

18

1

2011

30

21

2

2012

26

9

1

2013

52

14

2

Priorita č. 3: Výskumná kapacita PF UMB v oblasti ľudských zdrojov

Plnenie  kritérií kvalifikačného rastu

Vedenie PF UMB venuje  zvýšenú a systematickú pozornosť kvalifikačnej štruktúre pracovísk a vytvára podmienky na kontinuálny kvalifikačný rast pre učiteľov  napr. aj tým, že sa racionalizoval počet hodín priamej vyučovacej povinnosti najmä u tých pracovníkov, ktorí sa pripravujú na habilitačné, resp. vymenúvacie konanie. Taktiež sa môžu všetci tvoriví zamestnanci od r. 2010 zúčastňovať odborných aktivít projektu ESF „Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB“ , ktoré sú zamerané na oblasť metodológie, štatistických analýz, cudzích jazykov a pod.

Kontinuálny kvalifikačný rast učiteľov predpokladá plynulý prechod z kategórie    PhD. do kategórie docent, resp. profesor. Za sledované obdobie sa zvýšil hlavne počet vymenovaných profesorov, kontinuálne sa zvyšoval aj počet docentov, pričom PF UMB neustále vytvára podmienky aj pre kvalifikačný rast ďalších pracovníkov.

Prehľad docentov a vymenovaných profesorov – pracovníkov PF UMB

Rok 2008

Zoznam vymenovaných docentov na PF UMB

doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

1.1.4. Pedagogika

Zoznam vymenovaných docentov a profesorov na iných fakultách  (zamestnanci PF UMB)

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.                   

3.1.14. Sociálna práca (FF PU Prešov)

prof. Milan Sokol, akad. mal.

Výtvarné umenie (Akadémia krásnych umení, Krakow, Poľsko)

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Hudobná  teória a pedagogika

(PF UJEP Ústí n. Labem)

Rok 2009

Zoznam vymenovaných  profesorov na PF UMB

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.       

1.1.4. Pedagogika

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.                      

1.1.4. Pedagogika

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.                

1.1.4. Pedagogika

Zoznam vymenovaných docentov a profesorov na iných fakultách (zamestnanci PF UMB)

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

1.1.5. Etika  (FF UKF Nitra)

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

2.1.13. Katolícka teológia (TF KU Ružomberok)

doc. Pavel Hanes, PhD.

2.1.14.  Evanjelická teológia (EBF, Bratislava)

doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, PhD.

Výtvarná výchova, teória a tvorba (PF UJEP Ústí n. Labem)

Rok 2010

Iné ocenenia v roku  2010

prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Doctor honoris causa – udelený Kremenčukskou univerzitou M. Ostragradského v Ukrajine

Rok 2011

Zoznam vymenovaných docentov na PF UMB

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

1.1.4. Pedagogika

Zoznam vymenovaných docentov na iných fakultách (zamestnanci PF UMB)

doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

3.1.14. Sociálna práca (VŠ zdravotníctva

a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava)

Rok 2012

Zoznam vymenovaných docentov na PF UMB

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

1.1.4. Pedagogika

Rok 2013

Zoznam vymenovaných docentov a profesorov na PF UMB

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

1.1.4. Pedagogika

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

1.1.4. Pedagogika

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

1.1.4. Pedagogika

Zoznam vymenovaných docentov na iných fakultách (zamestnanci PF UMB)

doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.

Sociálna psychológia a psychológia práce (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava)

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

3.1.14. Sociálna práca (Filozofická fakulta PU Prešov)

Priorita č. 4:  Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium sa na PF UMB realizuje:

 • v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • v súlade so Študijným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Štipendijným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 • v súlade so Smernicou UMB č. 1/2010 o doktorandskom štúdiu,
 • v súlade s Metodickým pokynom   č. 3/2010 k realizácii doktorandského štúdia na PF UMB,
 • v súlade so Študijným poriadkom PF UMB a Štipendijným poriadkom PF UMB z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri realizácii študijných programov doktorandského štúdia.

Interní  doktorandi, ale aj mladí VŠ pedagógovia študujúci v externej forme doktorandského štúdia  na PF UMB majú možnosť rozšírenia odborných poznatkov, resp. realizácie v oblasti vedeckých a publikačných aktivít na základe:

 • činnosti  univerzitnej grantovej agentúry (UGA), ktorá je zameraná na  podporu vedeckovýskumných projektov, podporu účasti na medzinárodných odborných podujatiach, edičnú  činnosť pre mladých pracovníkov do 35 rokov a interných doktorandov.  Interní doktorandi  postupne podávali vedecko-výskumné projekty, pričom ich počet sa zvyšoval. Napr. v r. 2009 – 2 projekty, v r. 2010 – 4 projekty a v r. 2011 – 9 projektov, r. 2012 – 6 projektov;
 • Centra vzdelávania  doktorandov PF UMB (do r. 2009), ktoré bolo  spolufinancované ESF. Centrum poskytovalo bezplatné služby v zvýšení gramotnosti v práci s PC, v jazykovej príprave, v rozvoji manažérskych a komunikačných schopností a v tzv. Škole doktorandov, kde prebiehali odborné prednášky renomovaných domácich a zahraničných odborníkov na témy, súvisiace s obsahovým zameraním doktorandského štúdia. Súčasťou činnosti centra bolo  aj   vybavenie troch miestností  6-timi PC a dataprojektorom. V súčasnosti sme zriadili novú učebňu pre doktorandov – dolná zasadačka v priestoroch dekanátu.
 • účasťou na odborných aktivitách projektu ESF „Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB“ .

PF UMB  ako školiace pracovisko  v období od r. 2006 - 2013 realizuje tieto študijné programy:

Vedúci školiaceho pracoviska:
Dekan fakulty

Školiace miesta pre príslušné študijné programy:
Študijný program:
1.1.4. Pedagogika
Školiace miesto:
Katedra pedagogiky
Predseda Odborovej komisie: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Študijný program:
1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Školiace miesto: Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
Predseda Odborovej komisie:  Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Študijný program:
1.1.9 ANDRAGOGIKA
Školiace miesto: Katedra andragogiky
Predseda Odborovej komisie: prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Študijný program:
1.1.10. Odborová didaktika – Didaktika hudobného umenia
Školiace miesto: Katedra hudobnej kultúry
Predseda Odborovej komisie: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1.1.10. Odborová didaktika – Didaktika výtvarného umenia
Školiace miesto: Katedra výtvarnej kultúry
Predseda Odborovej komisie: prof. Milan Sokol, akad. Maliar

2.1.12. TEOLÓGIA
Školiace miesto: Katedra teológie a katechetiky
Predseda Odborovej komisie: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. 

Priorita č. 5:   Materiálno-technická základňa vedeckého výskumu

V r. 2010 sme predložili projekt  na  Agentúru MŠVaV SR – SORO pre OP výskum a vývoj, v rámci ktorého bolo koncipované aj zriadenie vedeckovýskumného centra pre oblasť pedagogických vied. Projekt sme podali s názvom Tvorba  didaktických postupov na vývoj inovatívnych interaktívnych edukačných programov podporujúcich rozvoj gramotnosti žiakov. Projekt nebol schválený. V r. 2012 sme podali ďalší projekt -  Diagnostické  centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako nástroj modernizácie a skvalitňovania  vedy a výskumu. V rámci tohto projektu bolo naplánované zriadenie diagnostického centra v priestoroch PF UMB, ako aj  nákup najmodernejších špičkových IKT, ktoré sú zamerané najmä na oblasť diagnostiky a komplexného rozvoja osobnosti. IKT mali  slúžiť aj na realizáciu vedecko-výskumných projektov zameraných na oblasť pedagogických a sociálnych vied. Projekt bol predložený na schválenie v januári 2012 v rámci výzvy ESF 1.1. Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, avšak ani tento projekt nebol schválený..PF UMB sa intenzívne snaží o dobudovanie a vybavenie materiálno-technickej základne pre vedecký výskum.

Všetky katedry a odborné pracoviská fakulty sú vybavené výpočtovou technikou, knižničným fondom a špeciálnymi programami.

Univerzitná knižnica UMB v súčasnosti disponuje s počtom viac ako 210 000 odborných titulov domácej a zahraničnej proveniencie. V rámci priestorov PF je zriadená aj Pedagogická študovňa, ktorá slúži jednak pre študentov, ale aj pre pracovníkov fakulty. Univerzitná knižnica UMB poskytuje prístup k 15 – tim licencovaným databázam.  Jednotlivé katedry majú zriadené vlastné knižnice, ktoré sú tvorené jednak fondom publikácií z UK UMB, ako aj publikáciami zakúpenými z rôznych projektov, alebo získanými od darcov. Knižničný fond sa priebežne dopĺňa.

V areáli PF UMB sa nachádza predajňa odbornej knižnej literatúry.

PF UMB zakúpila z prostriedkov OZ Pedagóg vlastný tlačiarenský stroj, na ktorom vydávame najmä učebné texty. Tým sme urýchlili ich vydávanie a aktualizáciu.

Všetci tvoriví zamestnanci disponujú  PC so zapojením na internet. Na PF UMB je používaných v súčasnosti 275 PC (vrátene administratívnych zamestnancov fakulty) a tvoriví pracovníci využívajú 59 notebookov. 

Prehľad dostupných špeciálnych programov, používaných zamestnancami PF UMB:

 1. CUBASE 4
  program na editovanie hudobných súborov
 2. SOUND FORGE PRO 10
  profesionálny program na editovanie hudobných súborov
 3. SIBELIUS 3, SIBELIUS 4
  program – notátor (písanie nôt, partitúr a pod.
 4. UNISTAT
  Štatistický program
 5. Programovací jazyk C PLUS
 6. CAPTIVATE MACROMEDIA, CAPTIVATE ADOP
  interaktívne prezentácie (tvorba demonštračných programov a animácií)
 7. CAMMEDIA MASTER
  program pre úpravu fotografií
 8. NET OP SCHOOL
  program pre vytvorenie multimediálnej učebne
 9. LMS EKP-NETOP REMOTE CONTROL
  program pre pripojenie sa na vzdialené klientske stanice (e - learning)
 10. ATLAS -TI
  program na spracovanie dát kvalitatívneho výskumu

Kontaktný formulár

=