Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Kontakt

  • Katedra etickej a občianskej výchovy, Centrum edukačného výskumu
  • Vedúca CEV, vedecko-výskumný pracovník
  • Odborná asistentka
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
SR

Kde ma nájdete:

Kancelária:
č.dv. 213

Telefón:
048 446 4524

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok14:00 - 15:30
Streda11:00 - 12:30
Štvrtok-
Piatok-
konzultácie sú možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody na petra.fridrichova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Petra Fridrichová pôsobí ako výskumníčka v Centre edukačného výskumu Pedagogickej fakulty Uneverzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ako odborná asistentka na Katedre etickej a občianskej výchovy. Pôsobí tiež ako analytička projektu To dá rozum (www.todarozum.sk) pre oblasť obsah a forma vzdelávania. V minulosti pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, kde o.i. zodpovedala za koordináciu a didaktické riadenie pilotnej fázy zavádzania Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Podieľala sa, ako členka pracovnej skupiny, na tvorbe deskriptorov Slovenského kvalifikačného rámca a bola tiež súčasťou pracovného tímu na vytvorenie a evaluáciu Národnej sústavy kvalifikácií. V rokoch 2011 – 2015 bola vedúcou Inštitútu vedy a výskumu Pedagogickej fakulty UMB. 

Medzi výskumné témy, ktorým sa aktuálne venuje, patria otázky zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania v slovenskom školstve, inovácie edukačnej praxe prostredníctvom akčného výskumu učiteľov, transformácii vysokoškolskej prípravy a kontinuálneho vzdelávania učiteľov a skvalitňovaniu pedagogickej praxe budúcich učiteľov.

Témou, ktorej dlhodobo venuje pozornosť je teória a prax etickej výchovy. 

Vo voľnom čase sa venuje príprave detských recitátorov a hodnoteniu umeleckého prednesu.

Kontaktný formulár

=
č.dv. 213
048 446 4524