Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Referát pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. |
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie fakulty 
Docentka 
alzbeta.gregorova@umb.sk
A 006 
048 446 4784

Referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Andrea Zvalová |
Mgr. Andrea Zvalová
Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.zvalova@umb.sk
AB 109 
048 446 4226

Referát pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB riadi, administratívne a organizačne zabezpečuje realizáciu medzinárodných mobilitných programov. Nadväzuje, rozvíja a udržiava kontakty s partnermi na zahraničných fakultách na základe Dohôd o spolupráci, resp. Bilaterálnych dohôd a  organizačne zabezpečuje zahraničné pracovné cesty učiteľov a zamestnancov fakulty ako aj prijatia zahraničných hostí.
Referát pre medzinárodnú spoluprácu PF UMB sústreďuje svoju činnosť najmä na medzinárodné programy a projekty zamerané na mobility študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programov: ERASMUS+, CEEPUS...

Referentka marketingovej komunikácie

Branislava Bobáková |
Branislava Bobáková
Referentka, Referentka marketingu 
Nepedagogická zamestnankyňa 
branislava.bobakova@umb.sk
AB 110 
048 446 4920

Propaguje činnosť fakulty na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a zabezpečuje marketingové aktivity fakulty. Zabezpečuje spracovanie a vydanie propagačných materiálov o fakulte. Zabezpečuje dostupnosť informácií o fakulte v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám vrátane vedenia evidencie. Zhromažďuje dokumentačný materiál o histórii a činnosti fakulty a stará sa o jeho zachovanie. Informuje pracoviská fakulty o vedeckých konferenciách a sympóziách. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo vzťahu s verejnosťou podľa pokynov prodekanky. Plní ďalšie úlohy z poverenia dekana a prodekanky pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová


Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici