print

Zahraničné pracovné cesty a Zahraniční hostia

Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej prílohy

Dodatok č.1 k Smernici č.1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici


Tlačivá, ktoré potrebuje zamestnanec vypísať pred a po skončení zahraničnej pracovnej cesty:

LETENKY - od 28.10.2016 skončila platnosť rámcovej dohody na zabezpečenie leteniek č. 01/2013/OSM-82. T.z., že po tomto termíne sa budú jednotlivé letenky obstarávať v určitom čase bez prieskumu trhu (ako samostatný predmet zákazky - v zmlysle článku 12 bodu 7 písm. a) Smernice č. 11/2016), ale naďalej musí ekonomické oddelenie PF UMB zadávať požiadavku na nákup letenky do systému eProcurement. Pri jej kúpe je potrebné postupovať tak, aby sa prioritne zohľadnil princíp hospodárnosti a efektívnosti a zároveň, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene:

1. Zamestnanec, ktorý na ZPC cestuje lietadlom si nájde let v dátumoch trvania ZPC vo vlastnej réžii (v prípade výhodnej ceny si letenku, ak je to možné rezervuje) a podá ihneď žiadanku na vystavenie objednávky na ekonomické oddelenie PF UMB, kde uvedie potrebné informácie (dodávateľa, spomínaný let a cenu letenky). Následne pracovníčka EO zadá požiadavku na nákup letenky do systému eProcurement-u.

2. Až po odsúhlasení v systéme (obratom spätná väzba z EO PF UMB) je možné uhradiť letenku dvomi spôsobmi:

  • výdavok na letenku je uhrádzaný na základe faktúry bezhotovostne z účtu UMB, tak ako doteraz - nie je súčasťou cestovných náhrad zamestnanca;
  • výdavok na letenku je súčasťou cestovných náhrad zamestnanca pre ZPC (t.z. zamestnanec zabezpečujúci ZPC si uhradí schválenú rezervovanú letenku objednanú na svoje meno buď bezhotovostne - bankovým prevodom na základe vygenerovanej zálohovej faktúry/faktúry resp. na základe poskytnutých podkladov; online - prostredníctvom online platovných brán príslušnej banky; platobnou kartou - ak akceptuje poskytovateľ služby; hotovostne - úhradou u posyktovateľa služby).

K vyúčtovaniu ZPC potom zamestnanec predkladá doklady preukazujúce úhradu letenky (zálohová faktúra, faktúra, potvrdenie o úhrade - výpis z účtu, alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe cez internetbanking, potvrdenie o prijatej platbe pri úhrade v hotovosti) a súčasne zamestnanec predkladá palubné lístky, letenky a pod.
V oboch prípadoch je potrebné zabezpečiť, aby suma zadaná v eProcuremente bola zhodná so sumou uhradenou za letenku!


Tlačivá, ktoré je potrebné odovzdať na R-MSaVV pri prijatí zahraničného hosťa:


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová

Kontaktný formulár

=