print

Referát pre rozvoj a zabezpečenie kvality

Kontakt:

Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Dekanát AB 216
telefón: 048 446 4231
e-mail: jana.odalosova@umb.sk

Prodekanka pre rozvoj a zabezpečenie kvality

Mgr. Denisa Šukolová, PhD. |
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality 
Odborná asistentka 
denisa.sukolova@umb.sk
C 022/ 315 dekanát 

Referentka pre rozvoj a zabezpečenie kvality

Mgr. Jana Odalošová |
Mgr. Jana Odalošová
Referentka, Referentka pre rozvoj 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.odalosova@umb.sk
AB 216 
048 446 4231

Referát pre rozvoj a zabezpečenie kvality zodpovedá za organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie POČ, vedie elektronickú databázu a agendu POČ, komplexne zabezpečuje ekonomickú agendu vrátane finančnej kontroly a rozborovej činnosti, zabezpečuje zmluvné vzťahy s účastníkmi POČ fakulty, spracováva návrhy na zloženie a štruktúru fakulty a jej pracovísk, vedie evidenciu legislatívnych dokumentov a vnútorných predpisov fakulty a archivuje ich.