print

Údaje k platbám - konferencie

Účastníci realizovaných akcií POČ hradia náklady spojené s akciou POČ bezhotovostne na účet POČ (viď údaje k platbám).

Klient: Univerzita Mateja Bela  v Banskej Bystrici 
Názov účtu: Pedagogická fakulta – POČ  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
IČO: 30232295
DIČ: 2021109211
IČ DPH: SK2021109211
Číslo účtu: SK63 8180 0000 0070 0009 5806
Variabilný symbol: číslo akcie
SWIFT kód: SPSRSKBA
IBAN kód: SK6381800000007000095806
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Mena: EUR

Kontaktný formulár

=