print

Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na PF UMB

Ako na vysokú školu ak mám  špecifickú  potrebu?

Relevantné informácie môže uchádzač získať od  kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre študijné otázky, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, alebo  vedúcej študijného  oddelenia.

 

Postup pri výbere študijného programu

Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program  z hľadiska:

 • vedomostnej úrovne a predpokladov,

 • technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,

 • nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,

 • podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,

 • limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

   

  V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.

  Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a podporu. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční  prijímacie konanie na zvolený študijný program.

   

  Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB –  predpoklady

  Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:

 • potrebným vedomostným potenciálom,

 • študijnými návykmi,

 • dispozíciami pre štúdium a študijný program,

 • návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

  To znamená, že študent s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami. 

 

Kontaktná osoba

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. |
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 
Docentka 
vlasta.belkova@umb.sk
C114 
048 446 4755

 

Kompletné informácie pre študentov  a študentky so špecifickými potrebami sa nachádzajú tu:

https://www.umb.sk/studium/dokumenty/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami-na-umb.html

 

Kontaktný formulár

=