print

Praxe_učiteľské_neučiteľské

UČITEĽSKÉ PRAXE (denné štúdium):

 K pedagogickej praxi je potrebné doručiť cvičným učiteľom správne vyplnené návratky (viď. príloha 1, 2):

poštou: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Mgr. Janka Korčoková,  Ružová 13, 974 11 , Banská Bystrica alebo  osobne: Mgr. Janka  Korčoková, študijné oddelenie, dekanát, číslo dverí 108

Mgr. Nikoleta Švecová eviduje pedagogické (učiteľské) praxe a uzatvára Zmluvy o pedagogickej praxi na základe doručenej návratky medzi PF UMB v BB a školou.

UČITEĽSKÉ PRAXE (externé štúdium):  Externí študenti si praxe zabezpečujú individuálne.

___________________________________________________________________________________________________________

NEUČITEĽSKÉ PRAXE:

Pred začiatkom odbornej (neučiteľskej) praxe si pozrite v nižšie uvedenom zozname, či organizácia už má uzatvorenú Dohodu o spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

Nová Dohoda o spolupráci sa uzatvára, pokiaľ nie je uvedená organizácia v zozname. Dohoda o spolupráci sa uzatvára medzi PF UMB v Banskej Bystrici a organizáciou a NIE individuálne so študentom.

Zoznam spolupracujúcich organizácii a škôl - aktualizácia 28. 11. 2018  (viď. príloha)

DOHODA O SPOLUPRÁCI pre odbornú (neučiteľskú) prax  - príloha

2 x originál novej Dohody o spolupráci podpísaný organizáciou doručte nasledovne:

poštou: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Mgr. Janka Korčoková,  Ružová 13, 974 11, Banská Bystrica alebo osobne: Mgr. Janka Korčoková, študijné oddelnie PF UMB, dekanát, číslo dverí 107.

Kontaktný formulár

=