print

Smernica č. 1/2018 o individuálnom štúdiu na PF UMB v Banskej Bystrici

Kompletne vyplnenú žiadosť o individuálne štúdium s vyjadreniami príslušných subjektov (definovaných vo formulároch žiadostí) môžeš odovzdať na zaevidovanie do podateľne PF UMB najneskôr 5 dní pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra.

Žiadosť sa odovzdáva na príslušnom tlačive, ktoré je pre študentstvo k dispozícii na internetovej stránke študijného oddelenia fakulty. Súčasťou žiadosti musia byť hodnoverné relevantné doklady prislúchajúce k zdôvodneniu žiadosti.

 

Kontaktný formulár

=