print

Uchádzači o denné a externé štúdium 2019/2020

Pozrite sa bližšie na naše študijné programy:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Ponuka štúdia - akademický rok 2019/2020

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Všeobecné informácie  o prijímacom konaní 

Podmienkou účasti na prijímacom konaní je ukončené vzdelanie nižšieho stupňa: na bakalárske študijné programy – stredoškolské s maturitou, na magisterské študijné programy – bakalársky stupeň VŠ vzdelania so štátnou skúškou.

V programoch,  v ktorých sa koná talentová skúška, je jej úspešné vykonanie podmienkou postupu do písomnej  časti prijímacích skúšok. O úspešnosti v prvom kole rozhodne dekan na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Talentové skúšky pre uchádzačov o štúdium učiteľstva výtvarného umenia a hudobného umenia budú formou praktických skúšok.  

            Obsah prijímacích skúšok v oboch kolách je pri jednotlivých odboroch (vrátane rozsahu talentových skúšok) spresnený v tézach, ktoré dostane každý uchádzač o štúdium a budú zverejnené na www.pdf.umb.sk.

            Na bakalársky študijný program predškolská a elementárna pedagogika sa talentové prijímacie skúšky nekonajú.

            V prípade medzifakultných učiteľských študijných programov podmienky prijatia pre časť štúdia, ktorú nerealizuje PF UMB,  formuluje a zverejňuje príslušná fakulta.

            Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných odborov,  resp. študijných programov na Pedagogickej fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku.

            Na ten istý študijný odbor a študijný program  sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

            Prihlášky musia obsahovať všetky prílohy uvedené v pokynoch na prihláške na str. 3 a potvrdenie o úhrade poplatku. Poplatok sa nevracia. Neúplné prihlášky budú vrátené. Presuny prihlášok v rámci študijných odborov a študijných programov nie sú možné po 31. marci  2019. O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.

           

Bakalárske študijné programy:

            Doklady o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky pre prijatie na bakalárske študijné programy je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB bezprostredne po jej vykonaní. O prijatí rozhoduje výsledok prijímacej skúšky.

Magisterské študijné programy:

            Doklady o úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia vrátane výpisu o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas bakalárskeho štúdia (potvrdené študijným oddelením fakulty, kde uchádzač Bc. štúdium absolvoval) je potrebné doručiť na študijné oddelenie PF UMB. O prijatí rozhoduje vážený študijný priemer dosiahnutý v Bc. štúdiu prislúchajúceho ŠP.

 

‒        Zásady konania prijímacích skúšok sa vzťahujú na denné i externé  Bc. Mgr. a PhD. štúdium. Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok alebo ich niektorej časti.

‒        Dekan PF UMB má právo na základe aktuálneho stavu (zväčša podľa počtu prihlásených) rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

‒        Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ak nerozhodol dekan inak.

‒        V prípade nižšieho počtu uchádzačov, ako je plánovaný počet prijatých študentov, môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky.

‒        V prípade vyššieho počtu uchádzačov, ako je plánovaný počet prijatých študentov pri nekonaní prijímacích pohovorov, bude v Bc. štúdiu kritériom na prijatie študijný priemer strednej školy (so zohľadnením výsledkov maturitnej skúšky) a v Mgr. štúdiu vážený študijný priemer z Bc. štúdia (so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky).

‒        Do 30 dní po ukončení prijímacích skúšok dostanú uchádzači oznámenie o prijatí alebo neprijatí na štúdium. V súlade so Štatútom PF UMB sa uchádzači môžu odvolať proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium do 8 dní od  doručenia oznámenia.

‒        V osobitných prípadoch môže byť rozhodnutie  o prijatí podmienečné, ktoré po doplnení menovanej podmienky nadobudne platnosť v uvedenom  termíne.

‒        Pri prijímaní zahraničných študentov sa postupuje ako u študentov zo SR a dekan fakulty  vychádza z odporúčaní MŠVVaŠ SR, resp. postupuje individuálne v súlade so zákonom o vysokých školách.

‒        O konaní náhradných alebo dodatočných termínov prijímacích skúšok rozhodne dekan na základe aktuálnej situácie.

      Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

            Obsah a kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké pre denné aj externé formy štúdia na PF UMB. Každoročne sa aktualizujú a schvaľujú v AS PF UMB. Zverejňujú sa webovej stránke fakulty.

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky so špecifickými potrebami

 

Ako na vysokú školu ak mám špecifickú potrebu?

Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre študijné otázky, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami a vedúcej študijného  oddelenia.

 

Postup pri výbere študijného programu

Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program  z hľadiska:

‒                    vedomostnej úrovne a predpokladov,

‒                    technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,

‒                    nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,

‒                    podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,

‒                    limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

 

V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.

Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a podporu. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční  prijímacie konanie na zvolený študijný program.

 

Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB –  predpoklady

Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:

‒                    potrebným vedomostným potenciálom,

‒                    študijnými návykmi,

‒                    dispozíciami pre štúdium a študijný program,

‒                    návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

To znamená, že študent s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami 

 doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. (č. dv. C 114);  048/446 4755, e-mail: vlasta.belkova@umb.sk

Dôležité termíny

Termín podania prihlášky na VŠ:

do 31. marca 2019                             – pre 1., 2. stupeň VŠ

do 31. mája 2019                               – pre 3. stupeň VŠ

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásená 2. etapa na podávanie prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia.              

Termín konania prijímacej skúšky: 

8. – 12.  apríla 2019                           – praktická – talentová časť – 1. stupeň štúdia                                          

10. – 14.  júna 2019                           – písomná časť  – 1. a 2. stupeň štúdia                                                                                

1. – 2. júla 2019                                 – 3. stupeň štúdia              

 

2. kolo prijímacej skúšky vo vybraných ŠP:         22. – 23. júl 2019

Deň otvorených dverí:

7.november 2018

       

 

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie:

35,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia

32,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium.

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB:
https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do musí zaslať prihlášku aj v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                                     Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                     Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:                            SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:                                    SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):                      7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                       7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                       7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):         rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                            dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                                   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:                       Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:                             SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:                                     SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):                      7031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

                                                       7032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

                                                        7033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):       0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):        rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:              meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Prečo študovať na PF UMB

  • viac ako 60-ročná tradícia                                                                                      
  • štúdium prepojené s praxou
  • možnosť štúdia v zahraničí
  • inovácie v učení (sa)
  • celoživotné vzdelávanie
  • základný a aplikovaný výskum v pedagogických, sociálnych, behaviorálnych a teologických vedách
  • spolupráca s partnermi na lokálnje, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • aktivity v oblasti hudobného a výtvarného umenia
  • priestor pre občiansku angažovanosť, sebarealizáciu a sebarozvoj

Otestujte sa na štúdium na PF UMB

Otestuj sa

Klikni na výrok, s ktorým sa stotožňuješ

Chcem vzdelávať iných ľudí

Chcem pomáhať iným ľuďom

Study programmes AY 2019/2020

Kontaktný formulár

=