print

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky so špecifickými potrebami

 

Ako na vysokú školu ak mám špecifickú potrebu?

Relevantné informácie môže uchádzač získať od kompetentných zamestnancov Pedagogickej fakulty UMB – prodekanky pre študijné otázky, koordinátorky pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami a vedúcej študijného  oddelenia.

 

Postup pri výbere študijného programu

Zvážiť predpoklady pre vybraný študijný program  z hľadiska:

‒                    vedomostnej úrovne a predpokladov,

‒                    technickej a osobnej pripravenosti a motivácie,

‒                    nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia,

‒                    podmienok, ktoré vysoká škola ponúka,

‒                    limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

 

V dostatočnom časovom predstihu získať kvalifikované informácie o náročnosti a podmienkach štúdia.

Kontaktovať osobne kompetentného zamestnanca fakulty a konzultovať s ním svoje potreby a podporu. V aktuálnom prípade spolu s prihláškou o štúdium poslať žiadosť o alternatívnu formu prijímacej skúšky, ak sa uskutoční  prijímacie konanie na zvolený študijný program.

 

Študenti so špecifickými potrebami na Pedagogickej fakulte UMB –  predpoklady

Pre štúdium na vysokej škole je dobre pripravený a dostatočne vybavený taký uchádzač/ka študent/ka, ktorý disponuje:

‒                    potrebným vedomostným potenciálom,

‒                    študijnými návykmi,

‒                    dispozíciami pre štúdium a študijný program,

‒                    návykmi a schopnosťami využívať vlastný funkčný potenciál k maximálne možnej sebestačnosti pri štúdiu.

To znamená, že študent s týmito predpokladmi bude vyžadovať špeciálnu podporu, osobnú asistenciu a pomoc okolia iba v  situáciách, kedy je pre neho konkrétna prekážka pri štúdiu neprekonateľná vlastnými silami.

Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami 

 doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. (č. dv. C 114);  048/446 4755, e-mail: vlasta.belkova@umb.sk

Kontaktný formulár

=